50. výročie organizovaného celoplošného prieskumu a výskumu pôd na Slovensku 22. 10. 2010

Oznamujeme členom Societas pedologica slovaca a ďalším záujemcom, že dňa 22.10. 2010 sa konala konferencia z príležitosti „50. výročia organizovaného celoplošného prieskumu a výskumu pôd na Slovensku (organizátor: Katedra pedológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave). Pozvaní účastníci si vypočuli referáty popredných odborníkov z výskumných ústavov a vysokých škôl k problematike histórie pôdoznalectva, výučby na …
Čítať ďalej 50. výročie organizovaného celoplošného prieskumu a výskumu pôd na Slovensku 22. 10. 2010

Antropické pôdy

Skupina pôd s výrazným antropickým (kultivačným či degradačným) pôdotvorným procesom. Pôdy s dominantným kultivačným Ak-horizontom alebo antrozemným Ad-horizontom bez ďalších diagnostických horizontov alebo len s ich náznakmi.

Hydromorfné pôdy

Skupina pôd s hydromorfným pôdotvorným procesom, prebiehajúcim pod dlhodobým vplyvom zvýšenia pôdnej vlhkosti za nedostatku kyslíka v pôdnej hmote. Pôdy s dominantným mramorovaným Bg-horizontom, či glejovým alebo tiež rašelinovým horizontom.

Ilimerické pôdy

Skupina pôd s procesom ilimerizácie (lessivácie), t.j. translokácie a akumulácie koloidných ílovitých častíc, niektorých voľných seskvioxidov a rôzneho podielu organických látok, v podmienkach priesakového alebo sezónne priesakového typu vodného režimu. Pôdy translokačné s dominantným luvickým Bt-horizontom.

Hnedé pôdy

Skupina pôd s procesom brunifikácie: alterácie, oxidického zvetrávania (fyzikálne a chemické premeny prvotných minerálov, oxidov železa a ílových minerálov). Pôdy alteračné s dominantným kambickým Bv-horizontom.

Molické pôdy

Skupina pôd s procesom intenzívneho hromadenia a premeny organických látok – humifikácie zvyškov hlavne stepnej a lužnej vegetácie, podmieoujúcim vznik molického A-horizontu, v podmienkach nepriesakového až periodicky priesakového vodného režimu. Pôdy s dominantným molickým Am-horizontom, ktoré okrem možnej prítomnosti glejového horizontu sú bez ďalších diagnostických horizontov alebo len s ich náznakmi.

Rendzinové pôdy

Skupina pôd s mačinovým pôdotvorným procesom až po procesy akumulácie a stabilizácie humusu, s výnimkou pôd recentných alúvií. Pôdy s molickým Am-horizontom, niekedy až ochrickým horizontom bez ďalších diagnostických horizontov alebo len s ich náznakmi.