Ostatné podujatia SPS

Zoznam ostatných podujatí usporiadaných alebo spoluusporiadaných Slovenskou pedologickou spoločnosťou.

8. – 13. 5. 2017 Bela Krajina, Slovinsko
FACES Field Trip: Piate terénne práce zamerané na zber údajov, popis a klasifikáciu pôdnych profilov vo svetovej klasifikácii pôd (WRB 2014)


22. 6. 2016 RP NPPC – VÚPOP BB
50. výročie založenia RP NPPC – VÚPOP v BB: 22. júna sme si pripomenuli 50. výročie založenia Regionálnej pobočky NPPC – VÚPOP v Banskej Bystrici


25. 5. 2016 NPPC – VÚPOP Bratislava
Pôda ako zanedbaný problém sveta: Seminár venovaný životným jubileám Prof. Bieleka a prof. Hraška


25. 6. 2015 PVOD Kočín-Šterusy
Spomienková slávnosť venovaná 10. výročiu úmrtia Ing. Pavla Jambora, CSc.


3. 7. 2014 Stará hora, Pezinok
Stredomorská záhrada: Teplomilné stanovištia Malokarpatskej vinohradníckej oblasti podmienené geomorfologickými, mikroklimatickými a pôdnymi podmienkami


29. 9. 2011 VÚPOP, Bratislava
Slávnostné zasadnutie venované životnému jubileu Michala Džatka


27. 5. 2011 VÚPOP, Bratislava
Seminár venovaný životnému jubileu prof. Juraja Hraška


22. 10. 2010 PRIF UK, Bratislava
50. výročie organizovaného prieskumu a výskumu pôd na Slovensku


24. 6. 2008
Odovzdanie čestného uznania doc. Dušanovi Randuškovi


31. 10. 2007 VÚPOP, Bratislava
Spomienkový seminár venovaný 10. výročiu úmrtia Vladimíra Linkeša


26. 9. 2006 VÚPOP, Bratislava
Vedecký seminár venovaný životnému jubileu Michala Džatka: Od mapovania a hodnotenia pôd k udržateľným sústavám využívania pôdy a krajiny


8. 9. 2005 Bratislava
VII. zjazd Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV: Pedologická sekcia