50. výročie organizovaného celoplošného prieskumu a výskumu pôd na Slovensku 22. 10. 2010

Oznamujeme členom Societas pedologica slovaca a ďalším záujemcom, že dňa 22.10. 2010 sa konala konferencia z príležitosti „50. výročia organizovaného celoplošného prieskumu a výskumu pôd na Slovensku (organizátor: Katedra pedológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave). Pozvaní účastníci si vypočuli referáty popredných odborníkov z výskumných ústavov a vysokých škôl k problematike histórie pôdoznalectva, výučby na vysokých školách, poľnohospodárskeho a lesníckeho výskumu, medzinárodnej spolupráci, odborom vzdelávaní a spolkovej činnosti. Referáty sú k dispozícii na CD spolu s prijatým a odsúhlaseným otvoreným listom adresovaným verejným inštitúciám a organizáciám SR (parlament, vláda, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo životného prostredia SR, tlačová agentúra atď. Otvorený list je v prílohe tohto oznámenia.

Otvorený list