Vedecký seminár venovaný životnému jubileu Michala Džatka 26. 9. 2006

Od mapovania a hodnotenia pôd k udržateľným sústavám využívania pôdy a krajiny Hlavným cieľom vedeckého seminára nie je len hodnotenie doterajších výsledkov, ale predovšetkým motivácia ich využitia a zdokonalenia pre ďalšie smerovanie rozvoja pôdoznalectva v nových socioekonomických podmienkach Pozvánka