Predsedníctvo

Predseda

doc. RNDr. Jaroslava SOBOCKÁ, CSc.


Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Trenčianska 55
821 09 Bratislava

Tel.: +421 / 2 / 48 20 69 12
E-mail: jaroslava.sobocka@nppc.sk


Prvý podpredseda

prof. RNDr. Pavel DLAPA, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Katedra pedológie
Mlynská dolina
842 15 Bratislava

Tel.: +421 / 2 / 60 29 65 74
E-mail: dlapa@fns.uniba.sk


Druhý podpredseda

Ing. Pavel PAVLENDA, CSc.

Národné lesnícke centrum
Lesnícky výskumný ústav Zvolen
T. G. Masaryka 22
960 53 Zvolen

Tel.: +421 / 45 / 531 42 02
E-mail: pavel.pavlenda@nlcsk.sk


Výkonný tajomník

RNDr. Blanka ILAVSKÁ, PhD.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Trenčianska 55
821 09 Bratislava

Tel.: +421 / 2 / 48 20 69 12
E-mail: blanka.ilavska@nppc.sk


Hospodár

RNDr. Beata HOUŠKOVÁ, CSc.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Trenčianska 55
821 09 Bratislava

Tel.: +421 / 2 / 48 20 69 07
E-mail: beata.houskova@nppc.skČlenovia výboru

doc. Ing. Erika GÖMÖRYOVÁ, PhD.

Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Katedra prírodného prostredia
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

Tel.: +421 / 45 / 520 62 14
E-mail: gomoryova@tuzvo.sk

prof. Ing. Jozef KOBZA, CSc.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Regionálne pracovisko Banská Bystrica
Mládežnícka 36, P.O.BOX 9
974 04 Banská Bystrica

Tel.: +421 / 48 / 310 02 41
E-mail: jozef.kobza@nppc.sk

​doc. Ing. Nora POLLÁKOVÁ, PhD.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra pedológie a geológie
A. Hlinku 2
949 76 Nitra

Tel.: +421 / 37 / 641 43 89
E-mail: nora.pollakova@uniag.sk


Revízna komisia

RNDr. Emil FULAJTÁR, PhD.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Trenčianska 55
821 09 Bratislava

Tel.: +421 / 2 / 48 20 69 71
E-mail: emil.fulajtar@nppc.sk

Mgr. Rastislav SKALSKÝ, PhD.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Trenčianska 55
821 09 Bratislava

Tel.: +421 / 2 / 48 20 69 73
E-mail: rastislav.skalsky@nppc.sk