Členstvo

Podmienky členstva

Členom SPS sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá sa profesionálne zaoberá pôdou, jej využívaním alebo ochranou (výskumní pracovníci, vzdelávací pracovníci, pôdohospodári)

Na stiahnutie:
Prihláška
Prihlášku posielajte na adresu:
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká,
CSc.Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Trenčianska 55
821 09 Bratislava
E-mail:jaroslava.sobocka@nppc.sk
 
 
Členské poplatky
Členský príspevok: 10 € ročne
5 € ročne (študenti a dôchodcovia)
Peniaze posielajte na bankový účet:
Platba: VÚB Bratislava-Ružinov
Číslo bankového účtu:  
IBAN: SK49 0200 0000 0042 9139 9151
SWIFT: SUBASKBX
IČO: 30858895
 

Zoznam členov

Čestní členovia – Nositelia Fándlyho medaily
   
1 RNDr. Gabriela BARANČÍKOVÁ, PhD.
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Prešov
2 doc. Ing. Zoltán BEDRNA, DrSc. †
  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
3 prof. RNDr. Pavol BIELEK, DrSc.
  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nitra
4 prof. Ing. Eduard BUBLINEC, CSc.
  Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
5 doc. RNDr. Ján ČURLÍK, DrSc.
  Pezinok
6 RNDr. Michal DŽATKO, CSc. †
  Bratislava
7 Ing. Emil FULAJTÁR, CSc.
  Bratislava
8 doc. Ing. Erika GÖMÖRYOVÁ, PhD.
  Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Zvolen
9 doc. Ing. Juraj GREGOR, CSc.
  Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
10 RNDr. Beáta HOUŠKOVÁ, CSc.
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
11 prof. Ing. Juraj HRAŠKO, DrSc.
  Nitra
12 RNDr. Blanka ILAVSKÁ, PhD.
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
13 Ing. Pavel JAMBOR, CSc. †
  Pezinok
14 prof. Ing. Bohdan JURÁNI, CSc.
  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
15 prof. Ing. Jozef KOBZA, CSc.
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy RP, Banská Bystrica
16 RNDr. Jarmila MAKOVNÍKOVÁ, CSc.
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Banská Bystrica
17 prof. Ing. Rudolf MIDRIAK, DrSc.
  Banská Bystrica
18 doc. RNDr. Jaroslava SOBOCKÁ, CSc.
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
19 prof. Ing. Rudolf ŠÁLY, DrSc. †
  Zvolen
20 prof. RNDr. Alexandra ŠIMONOVIČOVÁ, CSc.
  Katedra pedológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
21 RNDr. Bohumil ŠURINA †
  Bratislava
22 RNDr. Jozef TAKÁČ, PhD.
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
23 prof. Ing. Jozef VILČEK, PhD.
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Prešov
24 prof. Ing. Anton ZAUJEC, CSc. †
  Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
   
Zahraniční čestní členovia – nositelia Fándlyho medaily
   
1 prof. Dr. Winfried BLUM, Dr. h.c.
  Univerzita pre prírodné zdroje a aplikované poľnohospodárstvo, Viedeň, Rakúsko
2 prof. Ing. Jozef KOZÁK, Dr.SC, Dr.h.c.
  Česká poľnohospodárska univerzita , Praha, Česká republika
3 prof. Ing. Jiří KULHAVÝ, PhD.
  Česká poľnohospodárska univerzita, Praha, Česká republika
4 prof. Dr. Jan NEMEČEK, DrSc. †
  Česká poľnohospodárska univerzita, Praha, Česká republika
5 prof. Dipl. Ing. Othmar NESTROY, PhD.
  Technická univerzita, Graz, Rakúsko
6 prof. Dr. Ing. Bořivoj ŠARAPATKA, CSc.
  Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika
7 prof. Dr. György VÁRALLYAY †
  Výskumný ústav pôdoznalectva a agrochémie Maďarskej akadémie vied, Budapešť, Maďarsko
   
Riadni členovia
   
1 prof. Ing. Jaroslav ANTAL, PhD.
  Slovenská poľnohospodárska univerzita FZKI, Nitra
2 Ing. Mgr. Mária BABULICOVÁ, PhD.
  Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany
3 RNDr. Juraj BALKOVIČ, PhD.
  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
4 Ing. Ivana BARTOŠOVIČOVÁ
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
5 doc. RNDr. Juraj BEBEJ, CSc.
  Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Zvolen
6 Ing. Alenka BELANOVÁ
  Slovenský pozemkový fond, Bratislava
7 Ing. Pavol BEZÁK
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
8 Ing. Lenka BOBUĽSKÁ, PhD.
  Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, Prešov
9 Ing. Jozef CAPULIAK, PhD.
  Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Zvolen
10 doc. RNDr. Pavel DLAPA, PhD.
  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
11 Mgr. Rastislav DODOK, PhD.
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
12 Ing. Anna DOŠEKOVÁ
  Banská Bystrica
13 prof. Ing. Danica FAZEKAŠOVÁ, PhD.
  Katedra ekológie Prešovskej univerzity, Prešov
14 RNDr. Emil FULAJTÁR, PhD.
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
15 Ing. Monika GUTTEKOVÁ
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Prešov
16 Ing. Ján HALÁS, PhD.
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Prešov
17 Mgr. Peter HANAJÍK
  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
18 Ing. Marián HOMOLÁK, PhD.
  Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Zvolen
19 Mgr. Vladimír HUTÁR, PhD.
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
20 doc. Ing. Juraj CHLPÍK, PhD.
  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nitra
21 Ing. Radoslava KANIANSKA, CSc.
  Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
22 RNDr. Dana KOTOROVÁ, PhD.
  NPPC – Výskumný ústav agroekológie, Michalovce
23 RNDr. Miroslav KROMKA, PhD.
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
24 Ing. Ján KUKLA, PhD.
  Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Zvolen
25 Ing. Margita KUKLOVÁ, PhD.
  Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Zvolen
26 Mgr. Dalibor KUSÝ
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
27 Mgr. Richard LAZÚR
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Bratislava
28 Ing. Ján MACHAVA, PhD.
  Katolícka univerzita , Ružomberok
29 Ing. Beata NOVOTNÁ, PhD.
  Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
30 Mgr. Tomáš ORFÁNUS, PhD.
  Ústav hydrológie a hydrauliky Slovenskej akadémie vied, Bratislava
31 Ing. Katarína ORSÁGOVÁ, PhD.
  Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
32 RNDr. Boris PÁLKA, PhD.
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Banská Bystrica
33 Ing. Pavel PAVLENDA, PhD.
  Lesnícky výskumný ústav, Zvolen
34 prof. Ing. Viliam PICHLER, PhD.
  Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Zvolen
35 RNDr. Vladimír PÍŠ, CSc.
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
36 Ing. Peter PIŠÚT, PhD.
  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
37 Ing. Eva PIVARČEKOVÁ
  Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
38 doc. Ing. Nora POLLÁKOVÁ, PhD.
  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nitra
39 RNDr. Andrea RÁŠOVÁ
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
40 RNDr. Martin SAKSA, PhD.
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
41 Mgr. Rastislav SKALSKÝ, PhD.
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
42 Ing. Štefan STANČÍK, PhD.
  Poľnohospodárska inžinierska a poradenská služba, Žilina
43 Ing. Ján STYK, PhD.
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Banská Bystrica
44 Ing. Michal SVIČEK, CSc.
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
45 doc. Ing. Vladimír ŠIMANSKÝ, PhD.
  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Prešov
46 Ing. Ivan ŠIMKOVIC, PhD.
  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
47 Ing. Miloš ŠIRÁŇ, PhD.
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Banská Bystrica
48 RNDr. Božena ŠOLTÝSOVÁ, CSc.
  NPPC – Výskumný ústav agroekológie, Michalovce
49 doc. Ing. Erika TOBIAŠOVÁ, PhD.
  Slovenská poľnohospodárska univerzita FAPZ, Nitra
50 Ing. Stanislav TORMA, CSc.
  NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Prešov
51 Mgr. Martin VALČEK
  Bratislava
52 Mgr. Martina ZVERKOVÁ, PhD.
  Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Prešov