História

Spolková činnosť pedológov sa začala v rámci Slovenskej geografickej spoločnosti (SGS) pri SAV založením Pedologickej pobočky SGS pri SAV dňa 7. 2. 1964. Prvým predsedom sa stal Ing. Juraj Hraško. Samostatná Slovenská pedologická spoločnosť vznikla 14. 11. 1969 a jej predsedom sa stal Ing. Juraj Hraško, CSc. Predsedmi spoločnosti boli Ing. Zoltán Bedrna, DrSc., RNDr. Michal Džatko, CSc., RNDr. Pavol Bielek, CSc., Ing. Pavel Jambor, CSc. a RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. Dňa 4. 11. 2005 sa spoločnosť stala občianskym združením a používa meno: Societas pedologica slovaca. Jej predsedom sa stala doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc. Oficiálna webová stránka je www.pedologia.sk.

Prehľad najdôležitejších činností Societas pedologica slovaca za obdobie r. 1964-2002:

 • Spolupráca na vypracovaní pôdnej mapy Európy (FAO).
 • Spolupráca na vypracovaní pôdnych charakteristík povodia Dunaja od prameňa po deltu (1990 – 1994), medzinárodný projekt.
 • Genéza a meliorácia zasolených pôd Európy (medzinárodná spolupráca 1968 – 1975).
 • Účasť na vypracovávaní Európskej databázy o pôdach (project ES), 1993 –doteraz.
 • Spolupráca na vypracovaní mapy globálneho znečistenia pôd Európy (projekt ISTRIC).
 • Cykly dusíka v súčasnom poľnohospodárstve (spoločná Slovensko-Ruská knižná publikácia Nitrogen Cycles in   the Present Agriculture).
 • Koordinácia a riešenie projektu PHARE “MARS and Environmental Related Application”, Kontrakt 94-0895, 1995-96, spolupráca so SHMÚ Bratislava a LVÚ Zvolen.
 • “Štandardizácia biologických metód znečistenia pôd”, štúdia z riešenia zahraničného projektu (Nemecko), 1995.
 • “Chemické vlastnosti pôd”, metodická štúdia, zahraničná objednávka (Nemecko), 1994.
 • Štruktúrny stav pôd – výsledky projektu mnohostrannej spolupráce v koordinácii Rakúska (1993 – 1996).
 • Ochrana pôdy (dvojstranná spolupráca s Ústavom pôdoznalectva AN ZSSR, 1980 –1990), veľký rozsah výsledkov s medzinárodným významom pri ochrane pôdy a životného prostredia, 2 spoločné knižné publikácie.
 • Globálne zmeny pôdneho krytu Zeme (účasť na spracovaní štúdie v rámci projektu IIASA, 1989).
 • Draslík v pôdach Slovenska – štúdia pre International Potash Institute, Basel, Švajčiarsko (1993).
 • Biologické odbúravanie toxických látok v pôde a odpadoch. Slovensko – Český projekt, 1991 – 1994, vyvinutie technológie odbúravania ropných látok, pesticídov a eliminácie ŤK v pôde.
 • “Štandardy dusičnanov v poľnohospodárstve: Slovenská republika” správa o výsledkoch riešenia medzinárodného projektu ES (1995).
 • Štatistické metódy v pôdnom a krajinnom prieskume, spoločný Anglicko – Slovenský projekt, medzinárodný kurz pre zahraničných odborníkov, 1995.
 • Biologické metódy pri hodnotení kvality pôdy – medzinárodný projekt (1996 – doteraz, Ministerstvo životného prostredia Nemecko).
 • Spoločná výskumná práca na problémoch pôdna genéza, pôdna mikromorfológia; röntgenologické štúdium zvetrávania v pôdach (University Gent).
 • Štruktúra pôdy – medzinárodné stretnutie špecialistov susediacich krajín za účasti Prof. Bluma, gen. secretary of the IUSS. (1996 Bratislava).

V budúcnosti sa rysuje perspektíva podstatného prehĺbenia činností Societas pedologica slovaca vo všetkých smeroch. Obzvlášť veľkú šancu poskytuje vstup Slovenska do spoločnosti EÚ.

Z tohto aspektu si sľubujeme podstatné zintenzívnenie našich aktivít zameraných na zahraničie, ktoré sa však budú zakladať na zintenzívnení a skvalitnení všetkých vnútroštátnych aktivít. Obzvlášť veľký dôraz budeme klásť na čoraz väčšie zapájanie mladých kolegov do výskumu pôdy. Majúc na mysli uvedené sme sa konkrétne dohodli založiť tradíciu “Pôdoznaleckých dní” s frekvenciou najmenej raz do roka pri súčasnom prizývaní zo zahraničia. Týmto spôsobom Societas pedologica slovaca sa bude plne zapájať do medzinárodných i vnútroštátnych aktivít zapadajúcich do rámca IUSS (Medzinárodnej únie pôdoznaleckých vied).


Na stiahnutie:

Stručná história pôdoznaleckého výskumu a spolkovej činnosti pôdoznalcov na Slovensku
Sobocká, J., Fulajtár, E., 2010
VÚPOP, Bratislava, 31p. ISBN 978-80-89128-75-4