Publikácie

Diagnostika, klasifikácia a mapovanie pôd
Sobocká, J. (ed.), 2011
VÚPOP, Bratislava, 335p. ISBN 978-80-89128-90-7


Stručná história pôdoznaleckého výskumu a spolkovej činnosti pôdoznalcov na Slovensku
Sobocká, J., Fulajtár, E., 2010.
VÚPOP, Bratislava, 31p. ISBN 978-80-89128-75-4


Svetová referenčná báza pre pôdne zdroje 2006 (slovenský preklad, prvé opravené vydanie 2007)
IUSS Working Group WRB, 2006. 
VÚPOP, Bratislava. ISBN 978-80-89128-94-5


World reference base for soil resources 2006 (anglická verzia)
IUSS Working Group WRB, 2006. 
FAO, Rome. ISBN 92-5-105511-4


Morfogenetický klasifikačný systém Slovenska. Bazálna referenčná taxonómia
VÚPOP, SPS, 2000
VÚPOP, Bratislava, 76p. ISBN 80-85361-70-1