Pedologické dni 2024 – Udržateľnosť pôdy v kontexte národných a európskych iniciatív

Miesto konania: Liptovský Ján, Hotel SOREA Máj

Termín: 18. – 20. septembra 2024

 1st Announcement (EN)

1. oznámenie

Vedecký výbor:
Organizačný výbor:
Ďalšie spolupracujúce organizácie:
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.
doc. Ing. Erika Gömöryová, CSc.
RNDr. Blanka Ilavská, PhD.
doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD.
RNDr. Beata Houšková, CSc.
prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.
prof. Ing. Nora Polláková, PhD.
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka
prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
RNDr. Anna Žigová, CSc.
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
RNDr. Blanka Ilavská, PhD.
prof. Ing. Nora Polláková, PhD.
RNDr. Beata Houšková, CSc.
Ing. Karol Végh
Štepánka Kaničková 
Odbor pôdoznalectva a ochrany pôdy Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
Odbor pedologie České akademie zemědělských věd 

ZAMERANIE KONFERENCIE

Zelená dohoda EÚ potrebuje zdravé pôdy, ktoré môžu poskytovať ekosystémové služby. Degradačné tlaky, spôsobené ľudskou činnosťou ovplyvňujú pôdu fyzikálnym a chemicko-biologickým poškodením. Európska komisia predstavila novú Stratégiu o pôde do roku 2030, prvú európsku legislatívu na ochranu pôdy vrátane nového vedecko-inovačného programu EÚ „Dohoda o pôde pre Európu“. Jej cieľom je zriadiť 100 živých laboratórií a majákov, ktoré sa stanú míľnikom pri prechode na zdravú pôdu v celej Európe. V rámci monito­rovania zdravia pôdy vyplynie povinnosť zberu údajov o zdraví pôdy a ich vyhodnocovania podľa harmonizovanej metodiky.

Cieľom konferencie je poukázať na potrebu riešiť súčasný stav pôd, monitorovať vlastnosti a hodnotiť poľnohospodárske, lesné i urbánne pôdy, navrhovať udržateľný manažment s cieľom transformovať EÚ na prvý klimaticky neutrálny kontinent. Stratégia pôdy do roku 2030, Smernica o monitorovaní a odolnosti pôdy, Európske observatórium pre pôdu (EUSO) a Rada pôdnych misií EÚ je veľmi dobrá správa pre pôdoznalcov. Témy udržateľnosti pôd by mali rezonovať nielen v radoch vedcov, ale aj medzi odborníkmi v štátnej a verejnej správe či praxi.

Bloky prednášok

 • Výskum a vývoj poľnohospodárskych pôd v kontexte nových iniciatív
 • Výskum a vývoj lesných pôd v kontexte nových iniciatív
 • Inovatívne prístupy monitorovania a hodnotenia pôd (modelovanie, IT nástroje, pedometrika, DPZ)
 • Sekcia v anglickom jazyku (ľubovoľná téma)

PREDBEŽNÝ PROGRAM

Streda 18. 9. 2024

 • 8:00 – 10:00 Registrácia (káva, čaj, voda)
 • 10:00 – Otvorenie konferencie, kľúčové prednášky
 • 12:00 – 14:00 Obed
 • 14:00 – 15:30 Blok prednášok
 • 15:30 – 16:00 Prestávka (káva, čaj, voda)
 • 16:00 – 17:30 – Blok prednášok
 • 19:00 – Spoločenský večer (hudba)
 • Posterové sekcie cez prestávky a obed

Štvrtok 19. 9. 2024

 • 9:00 – 10:30 Blok prednášok
 • 10:30 – 11:00 Prestávka (káva, čaj, voda)
 • 11:00 – 12:00 Blok prednášok
 • 12:00 – 14:00 Obed
 • 14:00 – 15:30 Blok prednášok
 • 15:30 – 16:00 Prestávka (káva, čaj, voda)
 • 16:00 – 17:30 Blok prednášok
 • 17:30 – 18:30 Večera
 • 18:30 – Zasadnutie výborov ČPS a Societas pedologica slovaca
 • Posterové sekcie cez prestávky a obed

Piatok 20. 9. 2024

8:00 – pôdoznalecká terénna exkurzia do okolia Liptovského Jána, ukončenie o 15:00, odchod účastníkov. Organizuje Katedra pedológie a geológie ÚAV FAZP SPU.

STRAVOVANIE

Stravovanie v dňoch konferencie (okrem raňajok) je zabezpečené organizačným výborom a je súčasťou registračného poplatku (St: obed, spoločenský večer, Št: obed, večera, Pi: stravovací balíček). Raňajky si zabezpečuje každý sám.
Obedy ako aj večere budú zabezpečené v jedálni hotela SOREA Máj.

UBYTOVANIE

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník konferencie sám. Izby sú rezervované v hoteli SOREA MÁJ na www.sorea.sk. Do predmetu rezervácie uveďte heslo „pedológia“.

1-lôžková izba s možnosťou prístelky
2-lôžková izba s možnosťou prístelky (oddelené lôžka)
2-lôžková izba (spojené lôžka)
Ceny:
dospelá osoba na pevnom lôžku 51,30 eur/noc
dospelá osoba na prístelke 38,19 eur/noc
Ceny sú uvedené vrátane DPH.
V cene na 1 osobu je zahrnuté: vstup do bazéna, parkovanie, wifi-pripojenie.
V cene nie je zahrnutá daň z ubytovania KTX 1,50 eur/osoba/noc.

Ďalšie možnosti ubytovania:
Penzión Horec https://horecliptov.sk/ ­– 5 minút pešo od hotela SOREA Máj
Hotel Strachanovka https://www.strachanovka.sk/– 5 min. pešo od hotela SOREA Máj
Hotel Avena https://avena.sk/ – 10-15 min pešo od hotela SOREA Máj
Penzión Limba – https://www.penzionlimba.com/ – 20 min pešo od hotela SOREA Máj

DOPRAVNÉ SPOJENIE

Obec Liptovský Ján má vynikajúcu dopravnú polohu, leží priamo pri výjazde z diaľnice D1 medzi Liptovským Mikulášom a Popradom ako aj vlakové spojenie s smere západ – východ a naopak. Od Liptovského Mikuláša je vzdialená 7 km (dostupnosť autobusom a autom).

Obec je kúpeľným miestom, ležiacim medzi Nízkymi a Vysokými Tatrami v Jánskej doline. V katastri vyviera v prírodnom prameni liečivá termálna voda. Obec patrí do pamiatkovej zóny, na území sa nachádza cca 50 kaštieľov a kúrií zo 16. a 17. storočia. Viac informácií je na www.janskadolina.sk.

TERÉNNA PÔDOZNALECKÁ EXKURZIA

Terénna pedologická exkurzia bude pripravená v okolí Liptovského Jána (pedologické sondy v lesnom ekosystéme) s návštevou zaujímavých lokalít (príp. ďalších lokalít, ešte upresníme).

REGISTRÁCIA, VLOŽNÉ

Registrácia na konferenciu je on-line v spodnej časti stránky. Súčasťou registrácie je vloženie abstraktu na formát A4.

Registračné poplatky zahrnujú organizačné náklady, občerstvenie počas prestávok, spoločenský večer, 2x obedy, 1 x večeru, pedologickú exkurziu.

 • Základné vložné pre členov SPS a ČPS …………… 160 eur
 • Základné vložné pre nečlenov SPS a ČPS ………. 180 eur
 • Doktorandi, nepracujúci dôchodcovia ……………… 120 eur

Úhrada registračného poplatku: do 30. júna 2024.

PLATBA

Všeobecná úverová banka, pobočka Bratislava-Ružinov,
Kaštieľska 210/2, 821 05 Bratislava
IBAN: SK49 0200 0000 0042 9139 9151
SWIFT: SUBASKBX
IČO: 30858895
Názov účtu: Societas pedologica slovaca
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2024
V správe pre prijímateľa prosíme označiť meno(á) účastníkov.

ABSTRAKTY

Abstrakt je krátka, presná, konkrétna a výstižná charakteristika obsahu  príspevku bez tabuliek, obrázkov a literatúry. Nesmie presiahnuť 1800 znakov bez medzier (A4) a text má obsahovať nadpis, meno a pracovisko, e-mail, kľúčové slová a poďakovanie v SK, CZ alebo EN jazyku. Príspevky, ktoré budú navrhnuté na orálne prezentácie, resp. postery oznámime v druhom cirkulári konferencie, ktorý bude distribuovaný v priebehu mesiaca júl/august 2024.

Abstrakty budú po schválení organizačným výborom súčasťou Zborníka abstraktov (s ISBN). Možno ich poslať v rámci registrácie. Termín registrácie a dodania abstraktu je do 30. júna 2024.

 

Registračný formulár pre účastníkov Pedologických dní 2024 v Liptovskom Jáne

Formulár sa otvorí v novom okne.

 

Zoznam prihlásených