Pedologické dni 2014

Ekosystémové zložky pôd v poľnohospodárskej a lesnej krajine

9. – 11. 9. 2014 Skalica

Pôda je tenká vrstva organického a anorganického materiálu na zemskom povrchu, ktorá vznikla a bola ovplyvnená okolitými faktormi ako je pôdotvorný substrát, klíma, organizmy, topografia a čas. Pôda poskytuje základňu pre zakorenenie a rast rastlín a ekosystémové služby. Pôda je ohraničeným prírodným zdrojom a počas jedného ľudského života je neobnoviteľná. Je základňou pre rozvoj poľnohospodárstva a udržateľný vývoj krajiny a poskytuje zdroje pre potraviny, krmivá, palivo, prístupnosť k vode a živinám. Pôda všetkých zaujíma ako súčasť ekosystémov, ako zdroj pre suroviny, ako nehnuteľný majetok, ako chránený prírodný zdroj. Má svoje zastúpenie v medzinárodnej i národnej legislatíve, v opatreniach Programu rozvoja vidieka a v pozemkových úpravách. Neustále sme konfrontovaní s problémami tzv. bielych plôch, zanedbaných a opustených území, máme skúsenosti s rozširujúcou sa urbanizáciou a zábermi kvalitných poľnohospodárskych pôd pre nepoľnohospodárske účely. Zaujíma nás ako riešiť tvorbu cien pozemkov, ako riešiť vlastnícke a užívateľské vzťahy. Veľa krát sa stretávame s nešetrným zaobchádzaním s pôdou čoho výsledkom býva fyzikálna, chemická i biologická degradácia pôd.
Prečo je v mysliach ľudí tak slabé povedomie o ochrane pôdy a prečo o pôde musíme stále hovoriť? Aké má pôda limity, akú má schopnosť odolávať nepriaznivým vplyvom? Vieme, že len zdravá pôda môže produkovať kvalitné a zdravé potraviny, a tak v konečnom dôsledku zabezpečí kvalitný život ľudí.
To všetko sú otázky a témy, ktoré budú predmetom jednania konferencie Pôdoznaleckých dní 2014 v Skalici a kde nezastupiteľnú účasť majú nielen vedci a odborníci, ale aj ľudia s praxe, štátna a verejná správa či mimovládne organizácie, ktorých srdečne na toto stretnutie pozývame!