Štatút

SOCIETAS PEDOLOGICA SLOVACA

Názov občianskeho združenia

Societas pedologica slovaca 

Okrem oficiálneho názvu sa používajú aj nasledujúce organizačné názvy:

 • Slovenská pôdoznalecká spoločnosť, Slovenská pedologická spoločnosť (SPS)
 • Slovak Member of the International Union of Soil Sciences (IUSS)
 • Slovak Member of the European Confederation of Soil Sciences Societies (ECSSS)
 • Pedologická sekcia Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV (SSPLPVV)

Registrácia občianskeho združenia: MV SR VVS/1-900/90-26959

IČO: 30858895

DIČ: 2022338571

Sídlo občianskeho združenia

Societas pedologica slovaca o.z.

Trenčianska 55

821 09 Bratislava

Logo občianskeho združenia: 

Webová stránka občianskeho združenia:

www.pedologia.sk

Cieľ činnosti

 • Organizovať vedecké aktivity napomáhajúce všestrannému rozvoju pôdoznalectva, ochrany životného prostredia a príbuzných vedných odborov a podporovať odborný rast členov občianskeho združenia.
 • Zasadzovať sa za propagáciu výsledkov pôdoznaleckého výskumu medzi širšou odbornou verejnosťou a prispievať tak k lepšiemu prepojeniu výskumu a praxe. 
 • Ovplyvňovať a podporovať pôdnu politiku rezortu pôdohospodárstva a spolupracovať pri navrhovaní nových legislatívnych opatrení súvisiacich s komplexným a multifunkčným využívaním pôdy a zachovaním udržateľnej krajiny.
 • Podporovať rozvoj medzinárodných kontaktov slovenského pôdoznaleckého výskumu v rámci Európskej únie a sveta a napomáhať medzinárodnej výmene informácií. 
 • Pomáhať pri výchove mladej generácie výskumných pracovníkov prostredníctvom osvetovej a pedagogickej činnosti a podporou školiacich aktivít.
 • Zvláštnu pozornosť pri rozvoji výskumu, propagácii jeho výsledkov a podpore pôdnej politiky venovať ekologickým a environmentálnym aspektom využívania a ochrany pôdy, pri zachovaní potenciálu funkcií pôdy v ekosystémoch, krajine a spoločnosti. 

Realizácia aktivít

Ciele občianskeho združenia budú dosahované prostredníctvom nasledujúcich činností: 

 • Vedeckej a odbornej činnosti členov spoločnosti v rámci ich vlastnej profesijnej problematiky.
 • Prednáškovej činnosti členov spoločnosti ako aj pozvaných domácich a zahraničných odborníkov pre členov spoločnosti a širšiu odbornú verejnosť.
 • Organizovania vedeckých konferencií, odborných seminárov a odborných (pedologických) exkurzií.
 • Organizovania vedeckých a odborných aktivít v rámci riešenia aktuálnych problematík.
 • Rozvíjania edičnej a publikačnej činnosti členov spoločnosti zameranej na najnovšie výsledky vedy y a výskumu.
 • Všestrannej interdisciplinárnej spolupráci v rámci výskumných pôdoznaleckých a pôdohospodárskych pracovísk na Slovensku i v zahraničí.
 • Aktivitami riadenými v rámci SSPLPVV pri SAV a medzinárodnými spoločnosťami IUSS a ECSSS.

Orgány spoločnosti a spôsob ich ustanovenia

Plénum (plenárne zasadnutie)

Najvyšším orgánom občianskeho združenia je plenárne zasadnutie. Stretáva sa najmenej raz do roka. Plenárne zasadnutie volí predsedu a členov predsedníctva na obdobie 5 rokov, schvaľuje prijímanie nových členov, resp. navrhuje zrušenie členstva a schvaľuje plán činnosti spoločnosti. Ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov spoločnosti, plenárne zasadnutie sa po uplynutí 1 hodiny od otvorenia zasadnutia stáva uznášaniaschopným. 

Štatutárnym zástupcom občianskeho združenia je predseda. Predseda má oprávnenie podpisovať v mene spoločnosti právne a finančné dokumenty a vydávať platobné príkazy. K svojmu podpisu pridáva označenie svojej funkcie “predseda SPS”. 

V prípade zmeny predsedu, voľbou nového predsedu resp. jeho odstúpením (abdikáciou), prechádza podpisové právo automaticky na nového predsedu. Dokladom o zmene predsedu je zápisnica z plenárneho zasadnutia spoločnosti, na ktorom prebehli voľby.

Predsedníctvo

Predsedníctvo SPS pozostáva z 8 členov:

 • Predseda
 • Prvý podpredseda
 • Druhý podpredseda
 • Výkonný tajomník
 • Hospodár
 • Traja ďalší členovia predsedníctva

Predsedníctvo spoločnosti sa schádza minimálne dva krát do roka. Navrhuje plán činností a riadi jeho plnenie v spolupráci s pedologickými organizáciami aj medzinárodnými. Zaslúžilým členom navrhuje čestné členstvo, resp. iné čestné vyznamenania.

Predsedníctvo spoločnosti minimálne raz za rok zvoláva plenárne zasadnutie všetkých členov s cieľom vyhodnotiť, bilancovať a kontrolovať činnosť profesijného združenia, schvaľovať či zamietať plánované akcie. Predložené návrhy sa schvaľujú na základe hlasovania, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu spoločnosti.

Zastupovanie spoločnosti

V prípade že predseda nie je prítomný, môže vopred splnomocniť svojho zástupcu (podpredsedu), ktorý bude na základe splnomocnenia konať v jeho mene. Osoba takto poverená pripája k svojmu podpisu poznámku “v zastúpení”.

Členstvo

Riadnym členom sa môže stať každý občan SR aktívne i emeritne pôsobiaci v oblasti pôdoznaleckých a im príbuzných vied. Členstvo zaniká úmrtím člena, jeho vystúpením alebo zrušením členstva. 

Čestným členom SPS sa môže stať významný domáci alebo zahraničný vedecký pracovník. Navrhuje ho predsedníctvo a schvaľuje plénum nadpolovičnou väčšinou hlasov.

Práva a povinnosti členov

Členovia SPS majú právo zúčastňovať sa na všetkých aktivitách spoločnosti, voliť predsedníctvo, či iné pracovné orgány, môžu byť do nich zvolení a podieľať sa na navrhovaní a schvaľovaní plánu činnosti.

Členovia sú povinní dodržiavať stanovy občianskeho združenia, plniť zverené úlohy a platiť členské príspevky.

Členovia majú právo prezentovať výsledky svojej vedeckej či odbornej práce na webovej stránke spoločnosti, majú možnosť sa vyjadrovať k jej obsahovej a formálnej stránke. 

Hospodárenie spoločnosti

Občianske združenie má príjmy z členských príspevkov, z 2 % (3 %) podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, sponzorských darov, ako aj z vlastnej organizačnej či príležitostnej odbornej činnosti. Hospodárenie je vyhodnocované výročnou finančnou uzávierkou na konci každého roka, respektíve začiatkom nasledujúceho kalendárneho roka. Za majetok občianskeho združenia zodpovedá predseda a hospodár spoločnosti. 

Príjmy a platby občianskeho združenia sú realizované prostredníctvom bankového účtu  Societas pedologica slovaca, resp. hotovostne prostredníctvom hospodára spoločnosti. Výšku členského príspevku navrhuje výbor spoločnosti a potvrdzuje plenárne zasadnutie spoločnosti.

Revízna komisia 

Hospodárenie podlieha kontrole revíznej komisie. Revízna komisia pozostáva z dvoch členov, ktorí sú volení plenárnym zasadnutím na rovnaké volebné obdobie ako predsedníctvo. Členovia revíznej komisie majú právo zúčastňovať sa zasadaní výboru spoločnosti a majú na týchto zasadnutiach poradný hlas. Kontrolu výročnej finančnej uzávierky potvrdzujú svojim podpisom. 

Všeobecné ustanovenia

Funkcie v predsedníctve a orgánoch spoločnosti sú čestné, bez nároku na odmenu. 

Spoločnosť môže zaniknúť na základe rozhodnutia plenárneho zasadnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri zániku spoločnosti plenárne zasadnutie rieši majetkové vysporiadanie.