O Societas pedologica slovaca

Hneď, na samom začiatku musíme upozorniť, že naša Societas pedologica slovaca (Slovenská pedologická spoločnosť, SPS) popri tomto svojom pôvodnom mene formálne nosí ešte dva ďalšie oficiálne názvy:

 • Pedologická sekcia Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárne vedy pri Slovenskej akadémii vied (PS SSPPLVV pri SAV)

Zameranie spoločnosti

Formálne sa SPS zameriava na organizovanie:

 • prednáškovej činnosti
 • sympózií, konferencií, seminárov, odborných exkurzií a stretnutí na medzinárodnej úrovni
 • výskumných pedologických činností v spolupráci s podobne orientovanými inštitúciami
 • medzinárodnej spolupráce v oblasti pôdoznalectva a príbuzných disciplín.

Členovia SPS sa významným spôsobom podieľajú na riešení výskumných úloh a koordinácii výskumu v rámci i mimo rámec nasledujúcich slovenských vedecko-výskumných organizácií:

 • Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
 • Hydromeliorácie, štátny podnik
 • Univerzita Komenského v Bratislave
  • Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
  • Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
 • Technická univerzita vo Zvolene
  • Lesnícka fakulta, Katedra prírodného prostredia
  • Fakulta ekológie a environmentalistiky, Zvolen
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra pedológie a geológie
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • Fakulta prírodných vied, Katedra geografie, geológie a krajinnej ekológie 
 • Prešovská univerzita v Prešove
  • Fakulta humánnych a prírodných vied, Katedra ekológie
 • Ústav hydrológie SAV, Bratislava
 • Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava
 • Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen

Z uvedených pracovísk sa regrutujú členovia SPS dnes.