Antropizácia pôd IX 27. – 28. 5. 2008

Dovoľujeme si Vás pozvať na vedecký seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý je v poradí deviatym stretnutím pedológov zaoberajúcich sa problematikou antropizácie pôd. Len v poslednej dekáde porozujeme zvýšený záujem o výskum pôd, ktoré sú narušené, či úplne znehodnotené antropickou činnosťou.
Antropizačné vplyvy sa prejavujú v zmenených pôdnych vlastnostiach nielen poľnohospodárskych a lesných pôd, ale hlavne pôd vyskytujúcich sa v urbanizovaných, priemyselno-dopravných, vojenských či banských územiach. Všeobecný trend antropizácie pôd sa nedá zastaviť, preto výskum týchto pôd môže poskytnúť impulzy pre ich ochranu a zachovanie kvalitného životného prostredia.