EÚ schválila novú Stratégiu o pôde do roku 2030

Stratégia hneď na úvod zhodnocuje, že aj napriek skutočnosti, že „pôda je hostiteľom viac ako 25 % všetkej biodiverzity na planéte a je základom potravinových reťazcov, ktoré vyživujú ľudstvo a nadzemnú biodiverzitu“, 70 % pôd nie je zdravých. Z tohto dôvodu musíme podľa EK venovať naliehavú pozornosť ochrane a ozdraveniu pôdy. Hlavnou víziou stratégie je dosiahnuť zdravú pôdu do r. 2050, kedy by sa „ochrana, trvalo udržateľné využívanie a obnova pôdy stali normou“. EÚ stratégia pre pôdu do r. 2030 stanovuje stredno a dlhodobé ciele, ktoré prispievajú k cieľom EGD.
Strednodobé ciele do r. 2030
  • Bojovať proti dezertifikácii (Cieľ udržateľného rozvoja 15.3)
  • Obnova degradovaných a uhlíkovo bohatých ekosystémov
  • Odstránenie skleníkových plynov vo výške 310 miliónov ton ekvivalentu CO2 ročne pre sektor využívania pôdy, zmeny využívania pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF)
  • Do r. 2027 dosiahnuť dobrý ekologický a chemický stav povrchových vôd a dobrý chemický a kvantitatívny stav podzemných vôd
  • Do r. 2030 znížiť straty živín aspoň o 50 %, znížiť celkové používanie a riziko chemických pesticídov o 50 %, ako aj používanie nebezpečnejších pesticídov o 50 %
  • Významný pokrok by sa mal dosiahnuť v sanácii kontaminovaných lokalít.
Dlhodobé ciele do r. 2050
  • Dosiahnuť nulový (žiadny) čistý záber pôdy
  • Znížiť znečistenie pôdy na úroveň, ktorá sa nepovažuje za škodlivú pre ľudské zdravie a prírodné ekosystémy a rešpektuje hranice našej planéty, čím sa vytvorí prostredie bez toxických látok
  • Dosiahnuť klimaticky neutrálnu Európu, dosiahnuť suchozemskú klimatickú neutralitu v EÚ do r. 2035
  • Do r. 2050 dosiahnuť pre EÚ spoločnosť odolnú voči zmene klímy