Zomrel profesor Konštantín Holobradý (1926 – 2020). Česť jeho pamiatke!

Dňa 29. júna 2020 zomrel prof. Ing. Konštantín Holobradý, CSc. vo veku 94 rokov, popredný slovenský pôdoznalec, pedochemik a ekológ.
 
Narodil sa 15.1.1926 v Červeníku (okres Trnava). Absolvent Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach, Ing. (1950), odborný asistentPoľnohospodárskej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach (1950-1952), v r. 1952-1970 pôsobil na Vysokej škole
poľnohospodárskej v Nitre, kde habilitoval na docenta v r. 1961. Pedagogické pôsobenie: v r. 1956 a 1965 prorektor pre vedu a výskum na VŠP v Nitre, v r. 1969-1970 dekan Agronomickej fakulty VŠP Nitra, v r. 1956-1970 vedúci Katedry chémie VŠP v Nitre. V období normalizácie v r. 1970 musel zmeniť svoje vedecko-pedagogické pôsobenie a stal sa zamestnancom Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín v Bratislave vo funkcii vedúceho vedeckého pracovníka (1970-1990). V r. 1990 – 1993 znovu pôsobil na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde inauguroval za profesora (1990), ako profesor pôsobil na SPU v Nitre v r. 1989-1993.
Profesijné aktivity: anorganická chémia, pedochémia, agrochémia a ekochémia minerálnych látok vrátane ekologizácie poľnohospodárskej výroby, ochrana pôdy a životného prostredia, riešiteľ a koordinátor početných výskumných úloh a projektov z oblasti poľnohospodárskej výroby a fyziológie rastlín, neskôr dominantná problematika chémie v poľno­hospodárstve, vplyv priemyselných exhalátov na pôdu a rastlinu, priekopník metodických usmernení pri riešení dekontaminačných a sanačných opatrení.
Autor a spoluautor 185 vedeckých a odborných prác, najvýznamnejšie publikácie: celoštátna vysokoškolská učebnica Anorganická chémia (1965), Využitie domácich zdrojov surovín s vyšším obsahom K2O pre poľnohospodárstvo (1971), Výskum intoxikácie pôd zlúčeninami horčíka a vápnika (1981), Vplyv exhalátov z OFZ v systéme pôda-vegetácia (1985), Bioprojekt Jelšava – Lubeník: Poľnohospodárska pôda a vegetácia (1985), Kovové prvky vo vzťahu k pôdnej hygiene a poľnohospodárskej produkcii (1985), Dnové sedimenty vodných nádrží Vážskej kaskády a ich pôdotvorné využitie (1987), Podiel pôdy na kontaminovanej imisii OFZ Istebné na kontaminácii vegetácie (1987), Inaktivácia zlúčenín rizikových prvkov a technológia aplikácie dnových sedimentov (1989), Pôdna reakcia a je úprava (2003). 
Členstvo a aktivity v odborných organizáciách: zakladajúci člen Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV, člen Chemickej spoločnosti pri SAV (1952), čestný člen Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied.
Vyznamenania:  zlatá medaila ČSAV, medaila SAPV za pôdoznalectvo a ochranu pôdy (2006).

Milí kolegové. Měl jsem tu čest znat pana profesora. Spolupracoval jsem s nim a dokonce jsme meli přátelsky vztah. Souhlasím s tím co o něm napsala Jarka Sobocká. Neměl lehký život. Čest tvoji památce  Konstantine.
Josef Kozák
 
Prof. Holobradý bol mojim školiteľom dizertačnej práce a bol veľmi nápomocný mojej práci. Veľmi si vážim jeho prístup k ľuďom a odhodlanie pracovať v prospech pedológie a životného prostredia. Česť jeho pamiatke!
Štefan Stančík
 
Smutná správa pre pedológov. Zomrel jeden z nestorov slovenskej pedológie, čestný a nebojácny človek, výborný kolega a úprimný priateľ.
Česť jeho pamiatke! 
Jaroslava Sobocká