Zomrel prof. Ing. Rudolf Šály, DRSc. (1927 – 2018)

Dňa 14. decembra 2018 zomrel vo veku 91 rokov významný slovenský lesný pôdoznalec a vynikajúci vedec s medzinárodnou reputáciou prof. Ing. Rudolf Šály, DrSc. Česť jeho pamiatke!
prof. Ing. Rudolf ŠÁLY, DrSc.
Narodený 13.5.1927 v Tekovskej Breznici (okres Žarnovica). Absolvent Lesníckej fakulty Vysokej školy poľno­hospodárskeho a lesného inžinierstva v Košiciach, Ing. (1951), CSc. na Lesníckej fakulte v Brne (ČR, 1957). Pracoval ako asistent, neskôr odborný asistent na Katedre pedológie a geológie Lesníckej fakulty Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene (1955-1959), docent (1959), vedúci Katedry pedológie a geológie VŠLD vo Zvolene (od 1960-1985), prodekan pre pedagogickú a politicko-výchovnú činnosť (1960-1963), dekan Lesníckej fakulty VŠLD (1964-1966), mimoriadny profesor (1969), prorektor pre pedagogickú a politicko-výchovnú činnosť (1969), DrSc. (1974), riadny profesor (1980), hosťujúci profesor na Ústave pôdoznalectva na Univerzite v Hohenheime, SRN (1969-1970), vedúci Katedry prírodného prostredia Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene (1990-1995).
Profesijné aktivity: pôdoznalectvo lesných pôd Slovenska, typizácia produkčný materiál lesných plôch, zakladateľ originálnej školy lesníckeho pôdoznalectva a sústavy hlavných typov lesných pôd na Slovensku. Najvýznamnejšie publikácie:Autor a spoluautor približne 150 vedeckých a odborných prác, z toho 4 knižných publikácií: Hlavné typy lesných pôd na Slovensku(1962), Ílové nerasty v slovenských lesných pôdach (1970), Pôda – základ lesnej produkcie(1978), Svahoviny a pôdy Západných Karpát(1986). 13 učebných textov, 72 pôvodných vedeckých prác, 3 knižných prekladov z ruštiny. Bol spoluautorom Morfogenetického klasifikačného systému pôd SR (2000). 
Členstvo a aktivity v odborných organizáciách: člen Pedologickej sekcie Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy SAV SSPLPVV pri SAV, čestný člen (2000), čestný člen Všezväzovej pôdoznaleckej spoločnosti v Moskve (1978), riadny člen Čs. akadémie poľnohospodárskej (1964-1989), čestný člen Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (od 1993), člen Kolégia biologických vied SAV (1991-1996), člen vedeckých rád viacerých inštitúcií, predseda Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác (1972-1994). Vyznamenania: nositeľ medaily J. Fándlyho (1997) a viacerých vedeckých a rezortných vyznamenaní Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, VÚP Praha-Ruzyně, VÚPOP Bratislava, MLVH, Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, Cena Technickej univerzity vo Zvolene (2002).