Zomrel doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc. (1933 – 2019)

Dňa 22. októbra 2019 zomrel vo veku 86 rokov popredný významný pôdoznalec doc. Ing. Zoltán Bedrna, DrSc. Patrí medzi zakladateľov koncepcie environmentálnych funkcii pôdy, antropizácie pôdy, paleopedológie na Slovensku. Česť jeho pamiatke!
Narodený 27.2.1933 vo Svidníku. Absolvent Fakulty pôdoznalectva a agrochémie Vysokej školy poľnohospodárskej v Moskve, Ing. (1957), CSc. (1964), DrSc. (1979), docent (1997), vedecký pracovník (1960), zástupca riaditeľa (1969-1987) a spoluzakladateľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín v Bratislave, vedecký pracovník Ústavu experimentálnej ekológie a biológie SAV, neskôr Ústavu krajinnej ekológie (1987-2003), vedecko-pedagogický pracovník Katedry pedológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1992-2005). Stáže v Nemecku ako štipendista Humboldtovej nadácie (1972 – 10 mesiacov, 1991- 4 mesiace).
Profesijné aktivity: Komplexný prieskum poľnohospodárskych pôd, mapovanie pôdnoekologických jednotiek, príhorská zonálnosť pôdy, živinový režim pôd Slovenska a sveta, garant výživy poľnohospodárskych pôd na Slovensku, zúrodňovanie pôd hnojením, reacidifikácia vápnených kyslých pôd, ekológia ochrany a využívania krajiny, antropizácia pôdy (zakladateľ vedeckých seminárov a konferencii Antropizácia pôd – Soil Anthropization), hygiena pôdy a aberácia pôdy. 
Autor a spoluautor 173 vedeckých a odborných prác, 457 vedecko-populárnych prác, 144 publikovaných referátov z konferencií, 11 vysokoškolských skrípt, 42 knižných publikácií. Najvýznamnejšie publikácie: Poľnohospodárske pôdoznalectvo(1968), Pôdotvorné procesy a pôdne režimy(1977), Systémy hnojenia poľnohospodárskych plodín v SSR (1977), Aplikované pôdoznalectvo(1988), Klasifikácia fosílnych pôd a pôdnych sedimentov Slovenska(1999), Environmentálne pôdoznalectvo(2002), Environmentálna pedológia(2005), Vhodnosť poľnohospodárskych pôd a krajiny Slovenska na pestovanie rastlín (2007). Viaceré publikácie sú ocenené literárnymi prémiami a cenami. 
Členstvo a aktivity v odborných organizáciách:člen Ekologickej spoločnosti SAV, zakladajúci člen, tajomník a predseda Pedologickej sekcie Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV (1986-1990), jej čestný člen (2000).
Vyznamenania: nositeľ medaily Juraja Fándlyho (1995), Laureát Štátnej ceny za vedecko-technický rozvoj (1984), Zlatá čestná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách (1998), Zlatá medaila Prírodovedeckej fakulty UK za pedagogickú činnosť (2003), Zlatá medaila Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene (1989) a ďalšie rezortné a akademické vyznamenania. 

Je to veľká strata a je mi to úprimne ľúto. 
Česť jeho pamiatke.
Beata Houšková
 
Dobrý den pedologové,
je to fakt smutná zpráva, kolega  Bedrna byl opravdu velmi vzdělaným vědcem a zanechal silnou stopu ve výzkumu půd v obou našich zemích. 
Čest jeho památce!
Josef Kozák
 
Vážená kolegyně, kolegové,
je to opravdu smutná zpráva. S doc. Bedrnou jsme si dost dlouho povídali při posledním setkání na Přírodovědecké fakultě v Bratislavě. Na konci rozhovoru mně řekl, že už se asi neuvidíme, čemuž se mi nechtělo věřit. Řekl jsem mu, že při další návštěvě Bratislavy ho navštívím. Tu plánuji na 11. 11. Bohužel měl Zolo pravdu. Vzpomínám tedy alespoň na řadu setkání s ním, a to nejen na Slovensku, ale např. i v Olomouci. Byl to nejen výborný odborník, ale i vzácný člověk.
Čest jeho památce.
Bořivoj Šarapatka
 
Je to pre mňa veľká strata. Bol veľmi dobrý kolega a školiteľ. Pri mapovaní má veľa naučil a to si veľmi vážim. Vždy mi bol oporou v práci.
Česť jeho pamiatke.  Je mi to úprimne ľúto. 
Alenka Belanová
 
Se zármutkem jsem přijal tuto smutnou zprávu o úmrtí pana Doc. Zolo Bedrny, DrSc. Jsme stářníci a přátelé, kteří se rádi setkávali při vědeckých či slavnostních příležitostech jak v Bratislavě, tak i v Brně na MZLU, kam rád za námi zajížděl. Obdivoval jsem jeho humor, činorodost a chuť do života. Svojí prací a rozsáhlou publikační činností se zařadil mezi přední osobnosti československých půdoznalců. Navždy zůstane zapsán jako jeden ze zákládajících členů významné celostátní pedologické akce KPP v šedesátých letech 20. století.
Čest jeho památce!
Prof. Ing. Alois Prax, CSc.
 
So zármutkom som prijala správu o úmrtí doc. Ing. Zoltána Bedrny, DrSc. Bol skvelým odborníkom a dobrým človekom.
Česť jeho pamiatke.
Anna Žigová
 
S nesmiernym zármutkom som  prijala  smutnú správu.
Pán docent Bedrna vo svojich prednáškach vždy  poskytoval veľa cenných poznatkov,  praktických rád, skúseností, ozrejmoval súvislosti z oblasti pôdoznalectva  i poslucháčom – seniorom z UTV  pri  PF UK Bratislava. 
Veľmi si vážim, že som mala možnosť spoznať  p. docenta Bedrnu  aj ako kolegu, pedagóga, veľmi vzdelaného, múdreho, človeka a  viac rokov  s ním spolupracovať  v rámci UTV, kde sme spoločnými silami približovali našim poslucháčom – seniorom nielen pôdoznalectvo, ale záhradníctvo vôbec.
Je mi cťou, že som mala Vašu dôveru pán docent Bedrna a ďalej môžem pokračovať vo Vašom pedagogickom  úsilí na UTV. 
S úctou a vďakou.

Hana Szabóová
 
Všetkých členov  Slovenského zväzu záhradkárov, ktorí poznali
doc. Ing. Zoltána Bedrnu, DrSc.
z jeho nespočetných prednášok  z oblasti pôdoznalectva, odborno-populárnych článkov  v časopise Záhradkár, aj ako  bývalého člena jeho redakčnej rady, zarmútila správa o jeho odchode.
Nielen jeho vedecká, pedagogická a výskumná činnosť si zaslúži úctu a obdiv. Aj ohromná schopnosť a ochota priblížiť a spopularizovať túto problematiku širokej záhradkárskej verejnosti na Slovensku a obdobným komunitám  aj v zahraničí, znamená obrovský prínos pre trvalo udržateľný spôsob hospodárenia najmä v záhradách.
Odišiel vynikajúci človek, profesionál a okrem iného pre nás, sám dlhoročný praktik a učiteľ.
Zachcelo sa nám teda zašepkať, ďakujeme a spomíname.
Juraj Korček 
tajomník  RV SZZ