Vzácne 70-ročné jubileum prof. Ing. Jozefa Kobzu, CSc. (17. 7. 1952)

Výber z Curricula publikovaného v Encyklopédii  Osobnosti Českej a Slovenskej republiky  (Britishpedia, British Publishing House Publication, 2020)

prof. Ing., CSc. O: vedecko-výskumný pracovník Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (Regionálne pracovisko Banská Bystrica), vedúci Regionálneho pracoviska; B: Trenčín, 17.07.1952; P: Vladimír Kobza 1924, Ilava, učiteľ – predtým na strednej poľnohospodárskej škole, neskôr na ZŠ a Mária Kobzová (rod. Pisarčíková) 1927, Jezersko (okr. Kežmarok); MS: Ing. Ľubica Kobzová (rod. Zvarová) 1953, Rimavská Píla, ekonómka; Ch: Ing. Martin Kobza 1984, drevársky inžinier, Mgr. Vladimír Kobza, PhD. 1988, zástupca vedúceho Katedry matematiky Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici; GrA: Štefan Kobza 1893 a Anna Kobzová (rod. Bartošková) 1899, Anton Pisarčík 1893 a Helena Pisarčíková (rod. Kostková) 1899; E: 1967 – 1970 SVŠ Ilava; 1970 – 1975 VŠP Nitra, Agronomická fakulta, fytotechnický odbor (Ing.); v r. 1979 prijatý na vedeckú ašpirantúru, ktorú ukončil 1985 s titulom kandidát poľnohospodársko-lesníckych vied (CSc.); v r. 2003 habilitovaný na docenta (doc.) na SPU v Nitre; v r. 2010 inaugurovaný na profesora pedológie (prof.) na České zemědelské univerzitě v Prahe; 1997 stáž vo Veľkej Británii (Protection and Use of Land) – ADAS Training Seminars; 2003, 2009 a 2013 stáže na brazílskych štátnych univerzitách vo Fortaleze a v Sao Paulo, kde na pozvanie prednášal pedológiu, monitoring pôd, degradačné procesy pôd, ochranu pôd a pôdnu legislatívu v SR a EÚ; Ca: 1975 JRD Kálnica pri Novom Meste nad Váhom; 1976 Výskumný ústav pôdoznalectva a výživy rastlín, Banská Bystrica (dnešný názov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, Regionálne pracovisko Banská Bystrica), kde pôsobil ako výskumný pracovník, neskôr vedecko-výskumný pracovník a od roku 1997 je vedúci regionálneho pracoviska v Banskej Bystrici; v r. 1998 začal externe vyučovať na Fakulte prírodných vied UMB Banská Bystrica predmet pedológia; WaCW: Autor a spoluautor takmer 400 našich a medzinárodných publikácií, 2 skrípt, 4 medzinárodných vysokoškolských učebníc, 18 vedeckých monografií a aj 2 knižných odborných regionálnych publikácií. Výber publikácií: Soil Sequences Atlas III, 2018, Andic Soils in Conditions of Slovakia. In: Modern Environmental Science and Engineering, New York, USA 2017, Soil Monitoring system as a Basic Tool for Protection of Soils and Sustainable Land Use in Slovakia. Journal of Agricultural Science and Technology, USA 2014, Monitoring pôd Slovenskej republiky. Monitoring of soils in Slovakia, 2014, Pedológia (vo svetle novších poznatkov), monografia FPV UMB, VÚPOP Banská Bystrica, 2013.; Aw: 2013 držiteľ Medaily Juraja Fándlyho za rozvoj poznania v oblasti pôdoznalectva a ochrany pôdy – udelené Slovenskou spoločnosťou pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV v Bratislave a držiteľ ďalších ocenení za pedagogickú a vedecko-výskumnú prácu; Me: člen predsedníctva Slovenskej pedologickej spoločnosti, čestný člen Českej pedologickej spoločnosti, člen Výboru SSPLPVV pri SAV, člen ESSC (European Society for Soil Conservation), člen IUSS (International Union of Soil Science), člen FAO (Food and Agriculture Organisation), člen European Confederation of Soil Science Societes (Viedeň), zástupca primárneho kontaktného bodu (PCP) Národného referenčného centra pre pôdu v rámci siete EIONET (European Environment Information and Observation Network), člen EFSA (European Food Safety Authority) – v rámci hygienickej nezávadnosti potravín; Ach: Od 1997 je národný koordinátor monitorovania pôd v Slovenskej republike pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje aktuálnemu stavu a vývoju pôd na území Slovenska súvisiacemu s degradačnými procesmi pôd (kontaminácia pôd, acidifikácia pôd, salinizácia a sodifikácia pôd, úbytok pôdnej organickej hmoty a prístupných živín, erózia a kompakcia pôd). Pedagogicky pôsobí na Fakulte prírodných vied UMB Banská Bystrica – Katedra geografie a geológie, kde je garantom študijného programu Geografia a rozvoj regiónov. Prednášal aj na dvoch štátnych univerzitách v Sao Paulo a vo Fortaleze (Brazília).; LS: anglicky, nemecky, rusky ; H: turistika, v minulosti futbal, bežecké lyžovanie, dobrá kniha; PMM: rodina, narodenie synov Martina a Vladimíra, dosiahnutie pracovných výsledkov; RoS: cieľavedomosť, usilovnosť, vytrvalosť.