Prof. Ing. Jozef HANES, PhD. sa dožíva vzácneho životného jubilea 90 rokov

Narodil 22. 1. 1932 v Hriňovej (okres Zvolen). Po stredoškolskom štúdiu (1949-1953) absolvent Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre (1958). Jeden rok na Štátnom oblastnom ústave pre vývoj a typizáciu poľnohospodárskych a lesníckych stavieb, v r. 1960 sa zamestnal na Agronomickej fakulte až do dôchodku v r. 2000 (Katedra pôdoznalectva, neskôr Katedra agrochémie a pôdoznalectva a nakoniec Katedra pedológie a geológie). Ašpirantské štúdium absolvoval v rokoch 1966-1971 na VŠZ v Brne. Obhajoba CSc. (1971), habilitácia (1988) pre odbor pôdoznalectvo. V r. 1990-1995 bol vedúcim Katedry pedológie a geológie, profesúra v r. 1996 v odbore Pedológia. Počas pôsobenia na katedre realizoval prednášky a praktické cvičenia z predmetov: Pôdoznalectvo, Pedológia, Pôdna chémia a Klasifikácia pôd. Je spoluautorom 10 učebných textov z uvedených disciplín.
Profesijné aktivity: v oblasti experimentovania Komplexný prieskum poľnohospodárskych pôd, štúdium lyzimetrických vôd v závislosti od aplikácie priemyselných hnojív a neskôr identifikácia a kvantifikácia parametrov úrodnosti pôdy v závislosti od aplikácie rôznych organických a minerálnych komponentov. Vedeckú výchovu mladej generácie realizoval hlavne cestou diplomových prác. Školiteľskú funkciu doktorandského štúdia vykonával až v r. 1990-2000.
Spoluriešiteľ 11 výskumných úloh, z toho 3 ako zodpovedný riešiteľ, doteraz publikoval viac ako 90 pôvodných vedeckých príspevkov, z toho v spoluautorstve 35. Medzi jeho najvýznamnejšie publikácie patrí 5 monografií, z toho 3 v spoluautorstve: Antropogénne vplyvy na vlastnosti poľnohospodárskych pôd (1995), Analýza sorpčných vlastností pôd (1999), Koloidná chémia pôdy (2002), Pôdna reakcia a jej úprava (2003) a Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska (2014).
Členstvo a aktivity v odborných organizáciách: rôzne odborné komisie pri ČSAZ a SAPV. Jeho aktivity v týchto komisiách boli zamerané na pôdnu chémiu, agrochémiu, zúrodňovanie a spracovanie pôd a na meliorácie pôd. Bol členom Internacional Humic Substances Society, člen Odboru pôdoznalectva a ochrany pôd SAPV.
Vyznamenania:  bronzová medaila „Za zásluhy o rozvoj vedy a výskumu ČSAZV“ 1982), bronzová medaila „Za aktívnu činnosť pri rozvoji VŠP v Nitre“ (1996) a čestné uznanie „Za zásluhy o rozvoj Agronomickej fakulty VŠP v Nitre“, v r. 2002 a 2012 diplomy SAPV „Za rozvoj vedy v oblasti pôdoznalectva“.