K vzácnemu životnému jubileu prof. Ing. Juraja Hraška, DrSc.

Dňa  14. mája 2021 sa dožíva vzácneho životného jubilea Prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc., akademik SAV, zakladateľ a prvý riaditeľ Výskumného ústavu pôdoznalectva a výživy rastlín, nestor súčasnej pedológie na Slovensku.  Narodil v Točnici okres Lučenec, kde sú jeho korene už od mladosti  späté s pôdou (pochádza z maloroľníckej rodiny). Svoju profesionálnu dráhu začal po maturite vysokoškolským štúdiom na Fakulte pôdoznalectva a agrochémie Ústavu V. V. Dokučajeva v Charkove, ktorú ukončil v r. 1955. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v r. 1964 (CSc.). Neskôr sa stal štipendistom Nadácie A. Humboldta na Ústave pedológie Univerzity Fridricha Wilhelma v Bonne (1966–1967). Doktorskú dizertačnú prácu obhájil v r. 1974, profesorom pedológie sa stal v r. 1982. V r. 1980 bol zvolený za člena korešpondenta SAV a v r. 1981 za člena korešpondenta ČSAV. V rokoch 1981–1989 bol profesorom prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a tiež ako hosťujúci profesor na Univerzite Fridricha Wilhelma v Bonne (1989–1990). 
Po návrate zo štúdií v bývalom ZSSR pracoval do r. 1960 ako vedúci Odboru pôdoznalectva a agrochémie na ÚKSUP v Bratislave. Neskôr bol poverený zriadením výskumného pracoviska ČSAZV Laboratórium pôdoznalectva (1960), ktoré sa neskôr etablovalo ako Výskumný ústav pôdoznalectva a výživy rastlín v Bratislave. Je zakladateľom a prvým riaditeľom tejto pôdoznaleckej inštitúcie, v ktorej pracoval do roku 1987, neskôr bola súčasťou Výskumného centra pôdnej úrodnosti, ktorej bol riaditeľom. Bol aktívny v mnohých funkciách: splnomocnenec vlády ČSSR v RVHP pre ochranu ekosystémov a krajiny (1976-1990), poslanec Národnej rady SR, podpredseda Výboru pre životné prostredie a ochranu krajiny, predseda Výboru pre riešenie sporu o Vodné dielo Gabčíkovo, minister životného prostredia SR, veľvyslanec SR v Švajčiarskej konfederácii. Medzinárodne je uznávanou vedeckou autoritou, prednášal na zahraničných univerzitách a zahraničným vedeckým spoločnostiam, ktorých je čestným členom (Nemecko, Rusko, Česká republika). Vychoval mnoho vedeckých pracovníkov a niekoľko generácií pôdoznalcov.
Profesijne patrí k najvýznamnejším osobnostiam prvej generácie poľnohospodárskych inžinierov, ktorá kládla základy pôdoznaleckej vedy na Slovensku. Prof. Ing Juraj Hraško, DrSc. má vysoké renomé ako zakladateľ slovenskej pôdoznaleckej školy, v ktorej bola rozpracovaná teória genézy a tvorby vlastností hlavných pôdnych predstaviteľov na Slovensku, princípy klasifikácie a mapovania pôd, rozpracovanie genézy černozemných pôd, antropizačné faktory pôd a ochrana pedosféry. Bol koordinátorom hlavných a komplexných úloh rozvoja vedy a techniky a úloh základného výskumu. Je prvým autorom Morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska. Avšak jeho najväčším pracovným úspechom bolo zorganizovanie a odborné vedenie Komplexného prieskumu poľnohospodárskych pôd Slovenska, na základe ktorého sa získali veľmi podrobné informácie o pôdnom kryte Slovenska využívané doteraz. 
Je autorom a spoluautorom viac ako 153 pôvodných vedeckých prác, vyše 250 odborných štúdií, množstva článkov a referátov na vedeckých podujatiach, vystúpení v televízii i rozhlase. Medzi najdôležitejšie patria: Rozbory pôd (1962), Černozeme Podunajskej nížiny (1965), Poľnohospodárske pôdoznalectvo (1968), Pôdna mapa ČSSR (1974), Biologické základy ochrany prostredia (1975), Základy pedológie (1981), Aplikované pôdoznalectvo (1988), Global Soil Change (1990), Obrábanie pôdy(1994) a Ochrana a tvorba životného prostredia v poľnohospodárstve (1998).
Prof. Ing. Juraja Hraška, DrSc. možno považovať za vedca s víziou; už dávno presadzoval moderné náhľady na pôdu a jej funkcie v prírode a spoločnosti. Neustále presviedčal o potrebe multifunkčného vnímania pôdy a nutnosti rešpektovania tejto skutočnosti v celospoločenskom aspekte.
Z mnohých ocenení treba spomenúť: laureát Štátnej ceny KG (1984), nositeľ Radu Ľudovíta Štúra I. triedy (2001), čestné plakety Československej akadémie vied, Slovenskej akadémie vied, Československej akadémie zemědělskej, Univerzity Komenského, Čestnej plakety V. V. Dokučajeva (1984), Čestnej plakety H. Puškarova (1986) a ďalších domácich i zahraničných vyznamenaní za vedecký prínos v pedológii. Je zakladajúcim členom a predsedom Pedologickej sekcie SSPLPVV pri SAV (medaila J. Fándlyho) , medaila SAPV (2006) za pôdoznalectvo a ochranu pôdy, Zlatá medaila Poľnohospodárskej univerzity v Nitre (2017), portrét v Galérii vynikajúcich pôdoznalcov na Univerzite V.V. Dokučajeva v Charkove (2017).
Prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc. má za sebou veľmi bohatý a plodný život poznačený mnohými kladnými i zápornými životnými skúsenosťami. Je však svetlým príkladom nezdolnosti charakteru a zachovania vynikajúcich ľudských vlastností a slušnosti v prospech vedy a spoločnosti. Slovenská pôdoznalecká i pôdohospodárska komunita ako aj akademická obec s úctou a vážnosťou pristupuje k jeho osobnosti a vyslovuje mu vysoké uznanie za vykonané celoživotné dielo. K jeho jubileu mu do ďalšieho života prajeme pevné zdravie, životnú pohodu a ešte veľa rokov Ad multos annos.

Ahoj Jurko Hraško,
Mám veľkú radosť, že Ti môžem blahopriať k takému krásnemu jubileu, ktoré oslavuješ práve dnes, 14. 5. 2021. Stavím sa, že od roku 1931 sa toho v Tvojom živote dosť zmenilo…
Jurko, želám Ti z celého srdca pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, pohody, spokojnosti, a aby sa Ti splnili všetky Tvoje túžby a priania.
Vieš, ako rada počúvam Tvoje príhody, preto si želám, aby som ich od Teba mohla ešte dlho počúvať.
Všetko najlepšie!!!

Nora

Vážený pán profesor,
srdečne blahoželáme ku krásnemu okrúhlemu životnému jubileu a ešte mnoga leta živijoó hlavne pri dobrom zdraví.
S úctou
Jozef Kobza a kolektív RP – VÚPOP v Banskej Bystrici

Milý Juro,
ani se mi nechce věřit jak ten čas letí. Dovol mi poblahopřát ti k tvému krásnému životnimu jubileu. Vždy jsem si tě velmi vážil a vysoce jsem tě oceňoval po vědecké, organzační a hlavně lidské stránce. Máš za sebou velmi úspěšnou kariéru  a bohatý život. Ještě jednou ti přeji hodně zdraví a  spokojenosti. 
Jsem rád že jsem měl to štěstí tě v životě poznat a spolupracovat s tebou a navíc se považovat za tvého přítele. 
Josef Kozák

Vážený pán profesor, 
pri príležitosti Vášho významného životného jubilea Vám želám osobne aj v mene kolektívu Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy všetko dobré, hlavne veľa zdravia a pohody. Súčasne chcem zdôrazniť úctu a poďakovanie za úsilie, ktoré ste venovali pôdoznaleckej vede, ktorú ste na Slovensku pomáhali systematicky budovať a ktorej ste sa „upísali“ na celý život. 

Pavol Bezák 


Ctený môj veľký vzor Ďurko,
bolo to  dávno, cestoval som z Prahy už s nebohým prof. Konštom Holobradým. Cesta dlhá, reč bola o všeličom. Bolo to po známych vtedajších politických čistkách. Prof. Holobradý bol už zamestnancom VÚPOP-u. Reč prešla aj na šéfov, akí sú a akí by mali byť. A aký je ten Tvoj súčasný, spýtal som sa. Na to  Konšto povedal, keď mi v Holandsku zahynul syn, zavolal si ma riaditeľ, dal mi do ruky podpísaný cestovný príkaz na  2 týždne a povedal. Konšto, máš to veľmi ťažké, príjmi moju úprimnú sústrasť, choď domov a zariaď si všetko potrebné. Ďurko, taký si bol a stále si. A to je dobre, lebo ak si dobre pamätám, v múdrej Knihe kníh je napísané, že súdení budeme predovšetkým podľa toho, koľko dobrého v živote urobíme., Ďurko, nech Ti ten zdravý slovenský sedliacky rozum vydrží!!!

Edo Bublinec


Vážený pán profesor, milý Juraj,
pretože som bol do včerajška hospitalizovaný v nemocnici, dovoľ aby som Ti aspoň dodatočne zablahoželal k Tvojmu významnému životnému jubileu. Prajem Ti to najdôležitejšie, stále telesné a duševné zdravie, pokojne prežívanie kmeťovských rokov a šťastie. 
S úctou
doc. RNDr. Ján Čurlík, DrSc

Vaša excelencia, vážený jubilant, vážený pán profesor Juraj Hraško – akademik,
dovoľte aj mne, ktorý sa hrdí nielen tým, že je Váš krajan, ale najmä tým, že je Vašim žiakom, aby som sa pripojil k Vašim gratulantom. Žiaľ, nie som básnik, ale o to lepší poslucháč, najmä ľudí, ako ste Vy – múdrych, skúsených, zaujímavých a najmä ochotných sa podeliť so svojimi mladšími poslucháčmi o nevšedné zážitky. Ďakujem aj týmto spôsobom za nezabudnuteľné chvíle s Vami.
Všetko najlepšie k Vašim narodeninám a teším sa na stretnutie.
S úctou,

Jaroslav Antal – aj študent, aj krajan, aj obdivovateľ, aj ten, ktorému ste pomáhali v jeho odbornom raste ako spravodlivý oponent. 


Vážený pane profesore,
rád bych Vám svým jménem a jménem všech pracovníků Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. popřál všechno nejlepší k Vašemu významnému životnímu jubileu. Vaše jméno je mezi českými pedology samozřejmě velmi známé. Přeji Vám hodně osobního štěstí, spoustu elánu do dalších roků a pochopitelně, v dnešní době tolik potřebné pevné zdraví. 
S úctou

Radim Vácha


Vážený pán profesor,
pripájam sa k rade gratulantov a želám Vám k významnému jubileu pevné zdravie a veľa elánu.

Anna Žigová


Vážený pane profesore,
dovolte mi, abych Vám, významnému odborníkovi, jehož práce si velmi vážím, poblahopřál jménem České pedologické společnosti a samozřejmě i jménem svým vše nejlepší k Vašemu významnému životnímu jubileu. Do dalších let Vám přeji pevné zdraví a věřím, že se po rozvolnění pandemických opatření opět setkáme a budu Vám moci blahopřát osobně.
Se srdečným pozdravem
Bořivoj Šarapatka

Chcela by som zablahoželať Ďurkovi Hraškovi všetko najlepšie k narodeninám, veľa, veľa zdravíčka. Jeho bývalá zamestnankyňa z VÚPaVR.
Ľudmila Schmidtová