Členstvo

Podmienky členstva

 
Členom SPS sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá sa profesionálne zaoberá pôdou, jej využívaním alebo ochranou (Výskumní pracovníci, vzdelávací pracovníci, pôdohospodári)
 

Na stiahnutie:

Prihláška
 

Prihlášku posielajte na adresu:

doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.
RNDr. Emil Fulajtár, PhD.
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10
823 17 Bratislava
E-mail:
j.sobocka@vupop.sk
e.fulajtar@vupop.sk

 

Členské poplatky

Členský príspevok:
10 € ročne
5 € ročne (študenti a dôchodcovia)
Peniaze posielajte na bankový účet:
Platba: VÚB Bratislava-Ružinov
Číslo bankového účtu:  
IBAN: SK49 0200 0000 0042 9139 9151
SWIFT: SUBASKBX
IČO: 30858895
 

Zoznam členov

 

Čestní členovia - Nositelia Fándlyho medaily

   
1doc. Ing. Zoltán BEDRNA, DrSc. †
 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
2prof. RNDr. Pavol BIELEK, DrSc.
 Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nitra
3prof. Ing. Eduard BUBLINEC, CSc.
 Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
4doc. RNDr. Ján ČURLÍK, DrSc.
 Pezinok
5RNDr. Michal DŽATKO, CSc. †
 Bratislava
6Ing. Emil FULAJTÁR, CSc.
 Bratislava
7prof. Ing. Juraj HRAŠKO, DrSc.
 Nitra
8RNDr. Blanka ILAVSKÁ, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
9Ing. Pavel JAMBOR, CSc. †
 Pezinok
10prof. Ing. Bohdan JURÁNI, CSc.
 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
11prof. Ing. Jozef KOBZA, CSc.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy RP, Banská Bystrica
12prof. Ing. Rudolf MIDRIAK, DrSc.
 Banská Bystrica
13doc. RNDr. Jaroslava SOBOCKÁ, CSc.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
14prof. Ing. Rudolf ŠÁLY, DrSc. †
 Zvolen
15RNDr. Bohumil ŠURINA
 Bratislava
16prof. Ing. Jozef VILČEK, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Prešov
17prof. Ing. Anton ZAUJEC, CSc. †
 Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
   

Zahraniční čestní členovia - nositelia Fándlyho medaily

   
1prof. Dr. Winfried BLUM, Dr. h.c.
 Univerzita pre prírodné zdroje a aplikované poľnohospodárstvo, Viedeň, Rakúsko
2prof. Ing. Jozef KOZÁK, Dr.SC, Dr.h.c.
 Česká poľnohospodárska univerzita , Praha, Česká republika
3prof. Ing. Jiří KULHAVÝ, PhD.
 Česká poľnohospodárska univerzita, Praha, Česká republika
4prof. Dr. Jan NEMEČEK, DrSc. †
 Česká poľnohospodárska univerzita, Praha, Česká republika
5prof. Dipl. Ing. Othmar NESTROY, PhD.
 Technická univerzita, Graz, Rakúsko
6prof. Dr. György VÁRALLYAY
 Výskumný ústav pôdoznalectva a agrochémie Maďarskej akadémie vied, Budapešť, Maďarsko
   

Riadni členovia

   
1prof. Ing. Jaroslav ANTAL, PhD.
 Slovenská poľnohospodárska univerzita FZKI, Nitra
2Ing. Mgr. Mária BABULICOVÁ, PhD.
 Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany
3RNDr. Juraj BALKOVIČ, PhD.
 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
4RNDr. Gabriela BARANČÍKOVÁ, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Prešov
5Ing. Ivana BARTOŠOVIČOVÁ
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
6doc. RNDr. Juraj BEBEJ, CSc.
 Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Zvolen
7Ing. Alenka BELANOVÁ
 Slovenský pozemkový fond, Bratislava
8Ing. Pavol BEZÁK
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
9Ing. Lenka BOBUĽSKÁ, PhD.
 Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, Prešov
10Ing. Jozef CAPULIAK, PhD.
 Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Zvolen
11doc. RNDr. Pavel DLAPA, PhD.
 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
12Mgr. Rastislav DODOK, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
13Ing. Anna DOŠEKOVÁ
 Banská Bystrica
14prof. Ing. Danica FAZEKAŠOVÁ, PhD.
 Katedra ekológie Prešovskej univerzity, Prešov
15RNDr. Emil FULAJTÁR, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
16doc. Ing. Erika GÖMÖRYOVÁ, PhD.
 Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Zvolen
17Ing. Monika GUTTEKOVÁ
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Prešov
18Ing. Ján HALÁS, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Prešov
19Mgr. Peter HANAJÍK
 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
20Ing. Marián HOMOLÁK, PhD.
 Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Zvolen
21RNDr. Beáta HOUŠKOVÁ, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
22Mgr. Vladimír HUTÁR, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
23doc. Ing. Juraj CHLPÍK, PhD.
 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nitra
24Ing. Radoslava KANIANSKA, CSc.
 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
25RNDr. Dana KOTOROVÁ, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav agroekológie, Michalovce
26RNDr. Miroslav KROMKA, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
27Ing. Ján KUKLA, PhD.
 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Zvolen
28Ing. Margita KUKLOVÁ, PhD.
 Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, Zvolen
29Mgr. Dalibor KUSÝ
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
30Mgr. Richard LAZÚR
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Bratislava
31Ing. Ján MACHAVA, PhD.
 Katolícka univerzita , Ružomberok
32RNDr. Jarmila MAKOVNÍKOVÁ, CSc.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Banská Bystrica
33Ing. Beata NOVOTNÁ, PhD.
 Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
34Mgr. Tomáš ORFÁNUS, PhD.
 Ústav hydrológie a hydrauliky Slovenskej akadémie vied, Bratislava
35Ing. Katarína ORSÁGOVÁ, PhD.
 Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
36RNDr. Boris PÁLKA, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Banská Bystrica
37Ing. Pavel PAVLENDA, PhD.
 Lesnícky výskumný ústav, Zvolen
38prof. Ing. Viliam PICHLER, PhD.
 Lesnícka fakulta Technickej univerzity, Zvolen
39RNDr. Vladimír PÍŠ, CSc.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
40Ing. Peter PIŠÚT, PhD.
 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
41Ing. Eva PIVARČEKOVÁ
 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
42doc. Ing. Nora POLLÁKOVÁ, PhD.
 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nitra
43RNDr. Andrea RÁŠOVÁ
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
44RNDr. Martin SAKSA, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
45Mgr. Rastislav SKALSKÝ, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
46Ing. Štefan STANČÍK, PhD.
 Poľnohospodárska inžinierska a poradenská služba, Žilina
47Ing. Ján STYK, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Banská Bystrica
48Ing. Michal SVIČEK, CSc.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
49doc. Ing. Vladimír ŠIMANSKÝ, PhD.
 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Prešov
50Ing. Ivan ŠIMKOVIC, PhD.
 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
51Ing. Miloš ŠIRÁŇ, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Banská Bystrica
52RNDr. Božena ŠOLTÝSOVÁ, CSc.
 NPPC – Výskumný ústav agroekológie, Michalovce
53RNDr. Jozef TAKÁČ, PhD.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava
54doc. Ing. Erika TOBIAŠOVÁ, PhD.
 Slovenská poľnohospodárska univerzita FAPZ, Nitra
55Ing. Stanislav TORMA, CSc.
 NPPC – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Prešov
56Mgr. Martin VALČEK
 Bratislava
57Mgr. Martina ZVERKOVÁ, PhD.
 Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Prešov