Antropizácia pôd X 7. – 8. 3. 2013

Prejavy a procesy pozitívnej a negatívnej antropizácie pôd

Tematické zameranie seminára zahrňuje celú šírku spektra výskumu antropogénneho pretvárania pôdy a riešenia antropogénne smerovaných pedologických problémov z viacerých uhlov pohľadu. To znamená, že výskum antropizácie pôd pokrýva jednak problematiku zúrodňovania pôd ako výsledku dlhodobého ľudského snaženia, tak aj otázky znehodnocovania pôdy ako nechceného dôsledku nesprávnych spôsobov obrábania.
 
Najhoršie dopady na pôdy však bývajú v dôsledku ekologicky a environmentálne neuvedomelého a nesprávneho využívania pôd hlavne v urbanizovaných, priemyselných, dopravných, banských a vojenských územiach. V tomto smere pôdoznalectva je ešte veľa nejasných a nevyskúmaných oblastí, preto cieľom tohto seminára je poskytnúť nové prístupy hodnotenia pozitívnych a negatívnych prejavov a procesov antropizácie pôd ako aj ďalšie poznatky, ktoré napomôžu vyjasniť uvedené problémy.