20. výročie úmrtia Ing. Vladimíra Linkeša, CSc.

Ing. Vladimír Linkeš, CSc. sa narodil 15. 4. 1937 v Kremnických Baniach, okres Žiar nad Hronom, zomrel 25. 9. 1997 v Banskej Bystrici. Absolvent Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, Agronomickej fakulty. Od r. 1961 pracoval v Laboratóriu pôdoznalectva (teraz Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy) neskôr na jeho Regionálnom pracovisku v Banskej Bystrici.
Vykonával Komplexný prieskum poľnohospodárskych pôd a odborne viedol skupinu pedologických pracovníkov. V ďalšom období pracoval ako riešiteľ a koordinátor bonitácie pôd, informačného systému o pôde a celoštátneho monitoringu pôd. Vedeckú ašpirantúru absolvoval v Geografickom ústave SAV ako kandidát fyzicko-geografických vied. Významnejšie stáže v zahraničí: Geologický ústav v Gente, Belgicko, Geografický ústav Moskva. Publikoval u nás, aj v zahraničí viacero odborných prác: Linkeš, V.: Reliktné fenomény v pôdnom pokryve Slovenska a príspevok k ich interpretácii. Geografický časopis, roč. 36, č. 2, s. 163 – 178, Linkeš, V.: Vznik sekundárnych slancov v okolí depónií odpadov z výroby hliníka. Poľnohospodárstvo, roč. 32, č. 5, 1986, s. 430 – 437, Linkeš, V. a kol.: Informačný systém o pôde. Príroda, Bratislava, 1988, 195s., Kobza, J., Linkeš, V.: Pôdy Silickej planiny z hľadiska využívania a ochrany krajiny. In: Slovenský kras (Monografia), roč. XXVIII, Slov. speleolog. spoločnosť, Liptovský Mikuláš, 1990, s. 103 – 115, Linkeš, V., Pestún, V., Džatko ,M. et. al: Príručka pre používanie máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek. 3. vydanie. Bratislava VÚPÚ, 1996, s. 103, Linkeš, V., et al.: Monitoring pôd SR, (Monografia), VUPU Bratislava, 1997, 128s, Linkeš, V. et. al.: Monitoring pôd a jeho význam z hľadiska ochrany pôdnych vlastností a trvalo udržateľného vývoja pôd. In. Ochrana pôdy výzva pre budúcnosť. Zborník z vedeckej konferencie. Tále, 1996. VÚPÚ, Bratislava, Linkeš, V.: Monitoring pôd Slovenska. In: Zborník z medzinárodnej konferencie „Agronomická fakulta a vývoj poľnohospodárstva na Slovensku“. VŠP Nitra, 1996, s. 89 – 92, Kobza, J. Linkeš, V.: Kontaminácia pôd SR rizikovými stopovými prvkami. In: Kontrišová 0. et. al: Monitoring a hodnotenie stavu životného prostredia, zborník referátov. Fakulta ekológie a enviromentalistiky TÚ vo Zvolene, Zvolen 1996, s. 47 – 50, Hraško, J. – Kobza. J. – Linkeš, V.: Soil information system of Slovakia and its utilization in Land evaluation. Hannover 20. – 23. 11. 1996 Procedings of European Comission, Linkeš, V. – Kobza, J.: Retrospektívny vývoj dôležitých pôdnych vlastností a rizikových prvkov v poľnohospodárskych pôdach SR za posledných 30 rokov. In: Čes. pedolog. spoločnosť, Praha, 9. – 10. 9. 1996, Berghofer, R. – Wilcke, W. – Linkeš, V.- Nestory, O.- Zech, W.: Changes of Aluminium and Heavy Metal Concentrations in Slovak Soils During the Last 25 Years. In: Jahresbericht 1996, University Bayreuth, Germany a i.