Štatút

Oficiálna adresa

 
Societas pedologica slovaca, o.z.
Gagarinova 10
827 13 Bratislava
http://www.pedologia.sk
 

Organizačné názvy

 
 • Societas pedologica slovaca, o.z.
 • Pedologická sekcia Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV (SSPLPVV)
 • Slovenská pôdoznalecká spoločnosť
 • Slovak Agency of the International Union for Soil Sciences (IUSS)
 • Slovak Agency of the European Confederation of Soil Sciences Societies (ECSSS)
 

Organizačné začlenenie

 
Societas pedologica slovaca (SPS) v rámci Slovenska rozvíja svoju činnosť ako občianske združenie a spolupracuje so SSPLPVV pri SAV a IUSS.
 

Cieľ činnosti

 
 • Organizovať vedecké aktivity napomáhajúce všestrannému rozvoju pôdoznalectva, ochrany životného prostredia a príbuzných vedných odborov a podporovať odborný rast členov združenia.
 • Zasadzovať sa za propagáciu výsledkov pôdoznaleckého výskumu medzi širšou odbornou verejnosťou a prispievať tak k lepšiemu prepojeniu výskumu a praxe.
 • Podporovať pôdnu politiku rezortu pôdohospodárstva  a spolupracovať pri navrhovaní nových legislatívnych opatrení súvisiacich s ochranou a využívaním pôdy a tvorbou krajiny.
 • Podporovať rozvoj medzinárodných kontaktov slovenského pôdoznaleckého výskumu a napomáhať medzinárodnej výmene informácií.
 • Pomáhať pri výchove mladej generácie výskumných pracovníkov prostredníctvom osvetovej, propagačnej a pedagogickej činnosti.
 • Zvláštnu pozornosť pri rozvoji výskumu, propagácii jeho výsledkov a podpore pôdnej politiky rezortu venovať ochrane pôdy a krajiny, predovšetkým jej trvalo udržateľného rozvoja a všestranného využívania.
 

Realizácia aktivít

 
Ciele občianskeho združenia budú dosahované prostredníctvom nasledujúcich činností:
 • odbornej činnosti členov spoločnosti v rámci vlastnej profesionálnej problematiky,
 • prednáškovej činnosti členov spoločnosti a tiež pozvaných domácich a zahraničných odborníkov pre členov spoločnosti ako aj pre širšiu odbornú verejnosť,
 • organizácii konferencií, seminárov, workshopov a odborných exkurzií,
 • organizácii vedeckých a odborných činností v rámci riešiteľských tímov,
 • rozvíjania edičnej a publikačnej činnosti zameranej na najnovšie výsledky výskumu,
 • všestrannej interdisciplinárnej spolupráci v rámci výskumných pôdoznaleckých pracovísk,
 • činnosťou v rámci SSPLPVV pri SAV, IUSS a ECSSS.
 

Orgány SPS a spôsob ich ustanovenia

 

Plénum (valné zhromaždenie)

 
Najvyšším orgánom SPS je valné zhromaždenie. Stretáva sa najmenej raz do roka. Plenárna schôdza volí členov predsedníctva na obdobie 3 rokov, schvaľuje prijímanie nových členov, resp. navrhuje zrušenie členstva a schvaľuje plán činnosti spoločnosti. Ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov SAPV, valné zhromaždenie sa po uplynutí 1 hodiny od oznámeného času jeho otvorenia stáva uznášania schopným. Schvaľuje stanovy a ich zmeny.
 

Predsedníctvo

 
 • Predseda
 • Prvý podpredseda
 • Druhý podpredseda
 • Výkonný tajomník
 • Hospodár
 • Traja členovia predsedníctva
 
Predsedníctvo spoločnosti sa schádza minimálne dva krát do roka. Navrhuje plán činností a riadi jeho plnenie v spolupráci s materskými organizáciami. Zaslúžilým členom navrhuje čestné členstvo a iné čestné vyznamenania.
 
Predsedníctvo spoločnosti minimálne raz za rok zvoláva plenárnu schôdzu všetkých členov s cieľom hodnotiť, bilancovať a kontrolovať činnosti SPS, schvaľovať či zamietať plánované akcie. Predložené návrhy sa schvaľujú na základe volieb, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu spoločnosti.
 

Revízna komisia

 
Revízna komisia pozostáva z dvoch členov, ktorých volí plénum na rovnaké obdobie ako predsedníctvo. Revízna komisia má dozor nad hospodárením spoločnosti. Jej predstavitelia sa zúčastňujú zasadaní valného zhromaždenia aj zasadaní predsedníctva. Schvaľujú účtovnú uzávierku spoločnosti. O výsledkoch svojej kontrolnej činnosti podáva správu valnému zhromaždeniu a predsedníctvu.
 

Organizačné začlenenie a vnútorná štruktúra

 
SPS rozvíja svoju činnosť v rámci celého územia Slovenska. Nemá regionálne alebo miestne organizácie. V prípade záujmu v jednotlivých regiónoch Slovenska budú miestne a regionálne organizácie zriaďované podľa aktuálnej potreby.
 
SPS rozvíja svoju činnosť v spolupráci s vedeckou organizáciou SSPLPVV pri SAV, ktorá koordinuje a organizačne podporuje činnosť SPS spolu s ďalšími sekciami. V medzinárodných súvislostiach je činnosť SPS koordinovaná v rámci IUSS a ECSSS.
 

Zásady hospodárenia

 
SPS má príjmy z členských príspevkov, sponzorských darov ako aj z vlastnej odbornej činnosti. SPS hospodári so získanými finančnými prostriedkami podľa rozpočtového plánu, ktorý je zostavovaný na základe plánu činnosti SPS. Hospodárenie bude vyhodnocované výročnými finančnými uzávierkami, ktoré budú zhodnotené v hospodárskej správe zostavovanej na konci každého roka, respektíve začiatkom nasledujúceho kalendárneho roka. Za majetok SPS zodpovedá hospodár spoločnosti. Hospodárenie podlieha kontrole revíznej komisie.
 

Členstvo

 
Riadnym členom sa môže stať každý občan SR aktívne činný v oblasti pôdoznaleckých vied. Členstvo zaniká úmrtím člena, vystúpením alebo zrušením členstva. Zrušenie členstva býva z vážneho dôvodu:
 
 • ak je zaregistrovaná činnosť proti záujmom SPS,
 • pre neplatenie členských príspevkov, napriek upomienkam za obdobie viac ako troch rokov.
 
Čestným členom SPS sa stáva významný domáci alebo zahraničný vedecký pracovník. Navrhuje ho predsedníctvo a schvaľuje plénum nadpolovičnou väčšinou hlasov.
 

Práva a povinnosti členov

 
Členovia SPS sa zúčastňujú všetkých aktivít spoločnosti, volia predsedníctvo, či iné pracovné orgány a môžu byť do nich zvolení a podieľať sa na navrhovaní .
 
Členovia sú povinní dodržiavať stanovy SPS, plniť zverené úlohy a platiť členské príspevky.
 

Všeobecné ustanovenia

 
Funkcie v predsedníctve a orgánoch SPS sú čestné, bez nároku na odmenu.
 
SPS môže zaniknúť na základe rozhodnutia pléna SPS nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri zániku SPS plénum rieši majetkové vysporiadanie.