Predsedníctvo

Predseda

 

doc. RNDr. Jaroslava SOBOCKÁ, CSc.


Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Trenčianska 55
821 09 Bratislava
Tel.: +421 / 2 / 48 20 69 12
E-mail: jaroslava.sobocka@nppc.sk


Prvý podpredseda


prof. RNDr. Pavel DLAPA, PhD.


Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Katedra pedológie
Mlynská dolina
842 15 Bratislava
Tel.: +421 / 2 / 60 29 65 74
E-mail: dlapa@fns.uniba.sk


Druhý podpredseda


Ing. Pavel PAVLENDA, CSc.


Národné lesnícke centrum
Lesnícky výskumný ústav Zvolen
T. G. Masaryka 22
960 53 Zvolen
Tel.: +421 / 45 / 531 42 02
E-mail: pavel.pavlenda@nlcsk.sk


Výkonný tajomník

 

RNDr. Blanka ILAVSKÁ, PhD.

 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Trenčianska 55
821 09 Bratislava
Tel.: +421 / 2 / 48 20 69 12
E-mail: blanka.ilavska@nppc.sk

 

Hospodár


RNDr. Beata HOUŠKOVÁ, CSc.

 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Trenčianska 55
821 09 Bratislava
Tel.: +421 / 2 / 48 20 69 07
E-mail: beata.houskova@nppc.sk


Členovia výboru

 

doc. Ing. Erika GÖMÖRYOVÁ, PhD.


Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta
Katedra prírodného prostredia
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
Tel.: +421 / 45 / 520 62 14
E-mail: gomoryova@tuzvo.sk
 

prof. Ing. Jozef KOBZA, CSc.

 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Regionálne pracovisko Banská Bystrica
Mládežnícka 36, P.O.BOX 9
974 04 Banská Bystrica
Tel.: +421 / 48 / 310 02 41
E-mail: jozef.kobza@nppc.sk
 

​doc. Ing. Nora POLLÁKOVÁ, PhD.


Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra pedológie a geológie
A. Hlinku 2
949 76 Nitra
Tel.: +421 / 37 / 641 43 89
E-mail: nora.pollakova@uniag.sk
 

Revízna komisia

 

RNDr. Emil FULAJTÁR, PhD.

 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Trenčianska 55
821 09 Bratislava
Tel.: +421 / 2 / 48 20 69 71
E-mail: emil.fulajtar@nppc.sk

 

Mgr. Rastislav SKALSKÝ, PhD.

 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Trenčianska 55
821 09 Bratislava
Tel.: +421 / 2 / 48 20 69 73 
E-mail: rastislav.skalsky@nppc.sk