Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava

Geografický ústav Slovenskej akadémie vied Bratislava

Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava

 

Vás pozývajú na vedeckú konferenciu

URBANIZOVANÁ KRAJINA,

PÔDA A KLÍMA

ktorá sa bude konať

 

7. novembra 2019

v Konferenčnom centre Národného poľnohospodárskeho centra – Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy

na Trenčianskej ul. 55 v Bratislave.

 

Vedecká konferencia je výstupom projektu aplikovaného výskumu APVV-15 – 0136 „Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny“.

Vedecký výbor:

doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.

Ing. Michal Sviček, CSc.

doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc.

Ing. Pavel Šťastný, CSc.

RNDr. Monika Kopecká, PhD.

Mgr. Katarína Mikulová, PhD.

Organizačný výbor:

doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.

Ing. Ivana Bartošovičová

Štepánka Kaničková

Téma

Regulácia mikroklímy v zastavanom mestskom prostredí je výrazne determinovaná nepriepustným prekrytím pôdy dlažbou, asfaltom, betónom a pod. Zástavba súvisí s populačným rastom a urbanizačným rozvojom v rámci výstavby sídiel, priemyselných stavieb a dopravnej infraštruktúry. Je zrejmé, že v porovnaní s otvorenými zelenými areálmi miest rozlohou väčšia zástavba prispieva k vyššej priemernej teplote a k extrémnym teplotám v letnom období. Vplyv nepriepustných povrchov v mestách na mikro- a mezoklimatické podmienky sa znásobuje existenciou pozorovaných globálnych zmien, predovšetkým klimatickej zmeny.

Cieľom projektu APVV-15-0136 je tvorba historických, súčasných aj predikovaných poznatkov na podklade identifikácie území pokrytých nepriepustným povrchom a klimatických aspektov – území s výskytom UHI (mestských ostrovov tepla). Ako hlavný zmierujúci účinok prekrytia pôdy možno považovať vytvorenie vyváženej priestorovej organizácie územia – plánovanie miest na regionálnej a lokálnej úrovni so zachovaním princípov udržateľnej krajiny a návrhy zelenej infraštruktúry miest, ktorá prispieva k významnej redukcii negatívnych dopadov na životné prostredie. Tieto atribúty sú nosnou témou konferencie.

 

Vedecký program

Blok A) Pôda, voda, rastlinstvo v urbanizovanej krajine a klíme

Blok B) Vzťah urbánnej klímy a krajinnej pokrývky / využitia krajiny

 

Registrácia

Termín registrácie: do 15. 10. 2019. Registračný formulár TU.

Zoznam registrovaných účastníkov.

 

Vložné

Vedecká konferencia je bez registračného poplatku.

 

Miesto konferencie

Konferencia bude prebiehať v konferenčnom centre Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy na Trenčianskej ul. 55 v Bratislava (www.nppc.sk, www.vupop.sk)

Dopravné spojenie

Z hlavnej železničnej stanice – 1 zastávka na námestie Franza Liszta, ďalej trolejbusom č. 209 na konečnú zastávku na Mliekárenskej ul.

Z autobusovej stanice Mlynské Nivy – autobusom č. X72 na konečnú zastávku na Mliekárenskej ul., alebo autobusom č. 50 s prestupom na zastávke Trhovisko na trolejbus č. 209.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predbežný program konferencie

Štvrtok 7. 11. 2019

8:00 – 9:00 registrácia

9:00 – 9:15 zahájenie konferencie

9:15 – 10:40 blok prednášok A)

10:40 – 11:00 prestávka, (káva, čaj minerálka)

11:00 – 12:30 blok prednášok A)

12:30 – 13:30 obed (bufet)

13:30 – 15:00 blok prednášok B)

15:00 – 15:20 prestávka, (káva, čaj minerálka)

15:20 – 16:30 blok prednášok B)

17:00 ukončenie vedeckej konferencie

V prestávkach bude posterová prezentácia.

 

Abstrakty

Rozšírené abstrakty budú súčasťou on-line registrácie a budú publikované v zborníku abstraktov. Termín dodania abstraktu 30. 9. 2019.

Príspevky, ktoré budú navrhnuté na orálne prezentácie, resp. postery oznámime v druhom cirkulári konferencie, ktorý bude distribuovaný v priebehu mesiaca október 2019.

 

Pokyny pre autorov rozšírených abstraktov – príspevkov do recenzovaného zborníka

V zborníku budú publikované rozšírené abstrakty príspevkov v slovenčine, češtine a v angličtine

Abstrakty sa týkajú orálnych aj posterových prezentácií

Štruktúrovaný abstrakt má mať maximálne 3 strany formátu A4

 

Písmo Times New Roman 12 b, riadkovanie 1,5

NÁZOV PRÍSPEVKU (písať veľkým typom písma, tučne, zarovnať text na stred, v slovenskom a anglickom jazyku)

Meno a priezvisko autora/spoluautora (zarovnať text na stred)

Pracovisko autora/spoluautora (zarovnať text na stred)

Medzera – 1 riadok

Forma príspevku

Abstrakt písať ako kompaktný celok, zarovnať text zarovnať doľava. Štruktúrovaný abstrakt má mať nasledovné náležitosti:

Cieľ

Materiál a Metódy

Výsledky

Záver

Literatúra

Kľúčové slová: (max. 5 slov v slovenskom a anglickom jazyku)

Kontaktná adresa autora/spoluautora vrátane e-mail.

Uvádzanie citácií podľa normy STN ISO 690

Do zborníka môžu byť zaradené len tie abstrakty príspevkov, ktoré boli fyzicky prezentované na konferencii

Každý abstrakt príspevku prejde recenzným konaním, editori zborníka si vyhradzujú právo nezaradiť príspevky, ktoré nespĺňajú formálny alebo vedecký štandard.

 

Registračný formulár – registrácia ukončená