Pedologické dni 2022

Monitoring a detailný výskum pôdnych vlastností ako účinný nástroj manažmentu a ochrany pôd

zdroj: tuzvo.sk

Zameranie konferencie

V súvislosti s prebiehajúcou klimatickou zmenou ako i intenzívnou priemyselnou a poľnohospodárskou a lesníckou činnosťou sú funkcie pôdy a jej ekosystémové služby čoraz viac ohrozené. Preto je nevyhnutné hľadať a realizovať také opatrenia s dosahom do budúcnosti, ktoré budú zmierňovať ich negatívny dopad na pôdny ekosystém. V tomto smere detailný výskum a monitoring vlastností pôd nám umožňuje lepšie pochopiť, ako pôda funguje a ako napr. zmeny vo využívaní krajiny či následky zmien klímy môžu ovplyvňovať vlastnosti pôdy v dlhodobom meradle. Poznatky z monitoringu a výskumu sú zároveň nevyhnutným podkladom pre modelovanie vplyvu zmien klímy a manažmentu pôd na jej funkcie,  umožňujúce následne zvoliť také prístupy, ktoré povedú k dlhodobej udržateľnosti poľnohospodárskej a lesnej produkcie a zároveň aj k zabezpečeniu jej mimoprodukčných funkcií.

Cieľom konferencie je poukázať na potrebu monitorovať vlastnosti pôd, študovať detailné vlastnosti pôd a diskutovať o  nových prístupoch riešenia ochrany pôdy a jej udržateľného využívania čo je v súlade so Stratégiou EÚ o pôde do roku 2030. To všetko sú témy, ktoré by mali rezonovať nielen v radoch vedcov, ale aj medzi odborníkmi v štátnej a verejnej správe či praxi.

Zvolen

Technická univerzita

12. – 14. 9. 2022

Vedecký výbor

doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.

prof. h.c. prof. Dr. Ing. Viliam Pichler

doc. Ing. Erika Gömöryová, CSc.

RNDr. Blanka Ilavská, PhD.

prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.

Ing. Pavel Pavlenda, PhD.

prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.

prof. Ing. Radim Vácha, PhD.

Organizačný výbor

doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.

doc. Ing. Erika Gömöryová, CSc.

RNDr. Blanka Ilavská, PhD.

prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.

Ing. Pavel Pavlenda, PhD.

Ing. Marián Homolák, PhD.

RNDr. Beáta Houšková, CSc.

Ing. Karol Végh

Štepánka Kaničková

Terézia Dvorská

Bc. Lívia Brodrechtová

Ďalšie spolupracujúce organizácie

Odbor pôdoznalectva a ochrany pôdy SAPV

Registrácia, vložné

Bloky prednášok

1) Výskum a monitoring lesných pôd vo väzbe na prírodné a antropogénne disturbancie

2) Detailný výskum a monitoring poľnohospodárskych pôd

3) Využívanie inovatívnych prístupov a metód pri výskume a monitoringu pôd

4) Sekcia v anglickom jazyku (ľubovoľná téma), paralelná sekcia s blokom 5

5) 60. rokov Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (workshop k výročiu ústavu moderuje redaktor Jozef Sedlák)

Miesto konferencie

Konferencia bude prebiehať na Technickej univerzite vo Zvolene.

Program

Pondelok, 12. 9. 2022

8:00 – 9:45 Registrácia

9:45 – 10:00 – Otvorenie konferencie

10:00 – 12:00 Kľúčové prednášky

12:00 – 13:30 Obed

13:30 – 17:30 1. a 2. blok prednášok

19:00 – Spoločenský večer (hudba)

Utorok, 13. 9.2022

9:00 – 12:00  3. blok prednášok

12:00 – 14:00  Obed

14:00 – 16:00 60. rokov Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy (workshop k výročiu NPPC – VÚPOP moderuje redaktor Jozef Sedlák)

14:00 – 16:00 paralelne 4. blok prednášok v anglickom jazyku

19:00 –  Zasadnutie výborov ČPS a Societas pedologica slovaca

V prestávkach (posterové sekcie)

 

Streda, 14. 9. 2022

8:00 – pôdoznalecká terénna exkurzia (ukončenie o 15:00, odchod účastníkov).

 

Terénna pôdoznalecká exkurzia

Terénna pedologická exkurzia je pripravená v okolí Zvolena a Žiaru nad Hronom(pedologické sondy v lesnom ekosystéme a na poľnohospodárskej pôde) s návštevou prírodnej lokality (príp. ďalších lokalít, ešte upresníme).

 

Kompletný program (2. cirkulár)                 (update 24. 8. 2022)

Registračný formulár

Registračné poplatky zahrnujú organizačné náklady, občerstvenie počas prestávok, spoločenský večer, 2× obedy, 1× večeru, exkurzia.

Základné vložné (pre členov SPS a ČPS)      160 €

Základné vložné (pre nečlenov SPS a ČPS)  180 €

Doktorandi, nepracujúci dôchodcovia             120 €

Úhrada vložného:                                           do 30. 6. 2022

Platba

Všeobecná úverová banka

pobočka Bratislava-Ružinov, Kaštieľska 210/2, 821 05 Bratislava

IBAN: SK49 0200 0000 0042 9139 9151

SWIFT: SUBASKBX

IČO: 30858895

Názov účtu: Societas pedologica slovaca

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 20221

Občianske združenie Societas pedologica slovaca nie je platcom DPH

 

Ubytovanie

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník konferencie sám.

Ubytovanie je možné v Študentskom domove Bariny, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti Technickej univerzity vo Zvolene. Ide o bunkový systém, každá bunka (ubytovacia jednotka) má dve dvojposteľové izby, WC a kúpeľňu (sprchovací kút). Kuchynka na bunke nie je, avšak je k dispozícii spoločná malá kuchynka na každom poschodí. K dispozícii je internet; podľa skúseností je však lepšie vziať si so sebou kábel na pripojenie (wi-fi nefunguje). Je možné dokúpiť si raňajky v hodnote 3,5 Eur/deň.

Cena ubytovania v ŠD Bariny je 18 €/osobu/noc. Záujem o ubytovanie sa nahlasuje p. Ing. Miroslave Cibulovej, mail, do predmetu je potrebné uviesť „Konferencia Pedodni 2022“.

Ďalšie možnosti ubytovania:

Hotel Poľana –  http://www.hotelpolana.sk/, cca 10 min pešo od TUZVO

Hotel Franko – http://www.frankohotel.sk/, cca 10-15 min pešo od TUZVO

Penzión Almada – https://www.almada.sk/, cca 5 min. pešo od TUZVO

Penzión Q – https://www.penzionq.sk/, cca 30 min pešo od TUZVO

Hotel Tenis – https://www.hoteltenis.sk/, dostupné autom

Penzión Stráže nad Zvolenom – https://www.strazenadzvolenom.sk/penzion/, dostupné autom

 

Stravovanie

Stravovanie v dňoch konferencie je zabezpečené organizačným výborom a je súčasťou  registračného  poplatku (Po: obed, spoločenský večer, Ut: obed, večera, St: stravovací balíček). Raňajky si zabezpečuje každý sám.

Obedy ako aj večere (vrátane spoločenského večera) budú zabezpečené v jedálni ŠD Bariny.

Dopravné spojenie

Zvolen je dopravnou križovatkou a je dostupný vlakom, autobusom a autom. Areál Technickej univerzity vo Zvolene je dostupný pešo z vlakovej i autobusovej stanice.

Pokiaľ sa rozhodnete pricestovať verejnou dopravou, spojenie si môžete vyhľadať na www.cp.sk

Abstrakty

Abstrakty majú rozsah strany A4, s kľúčovými slovami, bez literatúry a bez grafov, či obrázkov. Veľkosť písma 12 b, jednoduché riadkovanie. Abstrakty budú súčasťou registrácie. Termín registrácie a dodania abstraktu je do 30. 6. 2022. Príspevky, ktoré budú navrhnuté na orálne prezentácie, resp. postery oznámime v druhom cirkulári konferencie, ktorý bude distribuovaný v priebehu mesiaca august 2020. Ak by ste chceli prezentovať viac než jeden príspevok, ďalší abstrakt zašlite na túto mailovú adresu.

Zoznam registrovaných účastníkov

V prípade nejasností sa obráťte na doc. RNDr. Jaroslavu Sobockú, CSc.

E-mail    Tel. +421 4820 6912        Mobil: +421 911 911 985