Pedologické dni 2020

Monitoring a detailný výskum pôdnych vlastností ako účinný nástroj manažmentu a ochrany pôd

Milí kolegovia, pedológovia,

Vzhľadom na súčasnú situáciu, kedy musíme čeliť dopadom pandémie Covid 19, sa organizačný výbor Pedologických dní 2020 (vrátane predsedu ČPS) rozhodol konferenciu posunúť na budúci rok 2021. Konferencia by sa mala konať v Zuberci na tom istom mieste a by mala byť v 1. polovici septembra 2021.

Doterajšie registrácie sú platné aj na budúci rok. Registrácia je dočasne pozastavená. O konaní Pedologických dní 2021 vás budeme informovať priebežne.

Srdečne pozdravujem a opatrujte sa

Jaroslava Sobocká

Zameranie konferencie

V súvislosti s prebiehajúcou klimatickou zmenou ako i intenzívnou priemyselnou a poľnohospodárskou a lesníckou činnosťou, dopravou, atď. sú funkcie pôdy a následne jej ekosystémové služby čoraz viac ohrozené. Preto je nevyhnutné hľadať a realizovať také opatrenia s dosahom do budúcnosti, ktoré budú zmierňovať ich negatívny dopad na pôdny ekosystém. V tomto smere detailný výskum a monitoring vlastností pôd nám umožňuje lepšie pochopiť, ako pôda funguje a ako napr. zmeny vo využívaní krajiny či následky zmeny klímy môžu ovplyvňovať vlastnosti pôdy v dlhodobom meradle. Poznatky z monitoringu a výskumu sú zároveň nevyhnutným podkladom pre modelovanie vplyvu zmeny klímy a manažmentu pôd na jej funkcie, umožňujúce následne zvoliť také prístupy, ktoré povedú k udržateľnosti poľnohospodárskej a lesnej produkcie a zároveň aj k zabezpečeniu jej mimoprodukčných funkcií.

Cieľom konferencie je poukázať na potrebu monitorovať vlastnosti pôd, študovať detailné vlastnosti pôd a diskutovať o  nových prístupoch riešenia ochrany pôdy a jej udržateľného využívania, a zároveň načrtnúť možnosti riešenia. To všetko sú témy, ktoré by mali rezonovať nielen v radoch vedcov, ale aj medzi odborníkmi v štátnej a verejnej správe či praxi.

To je dôvod, prečo Vás srdečne pozývame rokovať do malebných a zároveň majestátnych Západných Tatier – Roháčov, pod ktorými sa penzión Pribiskô nachádza, aby sme diskutovali na uvedené témy a spoločne hľadali optimálne riešenia.

Bloky prednášok

1) Výskum a monitoring lesných pôd vo väzbe na prírodné a antropogénne disturbancie

2) Detailný výskum a monitoring poľnohospodárskych pôd

3) Využívanie inovatívnych prístupov a metód v pedológii (databázové a modelové riešenia)

4) Sekcia v anglickom jazyku (ľubovoľná téma)

Miesto konferencie

Konferencia bude prebiehať v konferenčnom zrube penziónu  Pribiskô, Zuberec, okres Tvrdošín

Predbežný program

Zuberec

Penzión Pribiskô

september 2021

Vedecký výbor

doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.

prof. h.c. prof. Dr. Ing. Viliam Pichler

doc. Ing. Erika Gömöryová, CSc.

RNDr. Blanka Ilavská, PhD.

prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.

Ing. Pavel Pavlenda, PhD.

prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka

prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.

Doc. Ing. Radim Vácha, PhD.

Organizačný výbor

doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.

doc. Ing. Erika Gömöryová, CSc.

RNDr. Blanka Ilavská, PhD.

prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.

Ing. Pavel Pavlenda, PhD.

Ing. Marián Homolák, PhD.

Ing. Karol Végh

Štepánka Kaničková

Terézia Dvorská

Bc. Lívia Brodrechtová

Ďalšie spolupracujúce organizácie

Odbor pôdoznalectva a ochrany pôdy SAPV

Štátne lesy TANAP-u

Registrácia, vložné

Registračné poplatky zahrnujú organizačné náklady, občerstvenie počas prestávok, spoločenský večer, 2× obedy, 1× večeru, exkurziu a jeden výtlačok zborníka abstraktov.

Základné vložné (pre členov SPS a ČPS)      140 €

Základné vložné (pre nečlenov SPS a ČPS)  160 €

Doktorandi, nepracujúci dôchodcovia            100 €

Úhrada vložného:                                           upresníme

Platba

Všeobecná úverová banka

pobočka Bratislava-Ružinov, Kaštieľska 210/2, 821 05 Bratislava

IBAN: SK49 0200 0000 0042 9139 9151

SWIFT: SUBASKBX

IČO: 30858895

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 20201

Streda

8:00 – 10:00 Registrácia

10:00 – Otvorenie konferencie, kľúčové prednášky

12:30 – 14:00 Obed

14:00 – 1. a 2. blok prednášok

19:00 – Spoločenský večer

Štvrtok

9:00 – 12:30 – 3. blok prednášok

12:30 – 14:00 – Obed

14:00 – 17:00 – 4. blok prednášok

17:00 – 18:00 – Večera

18:00 –  Zasadnutie výborov ČPS a Societas pedologica slovaca

V prestávkach (posterové sekcie)

Piatok

8:00 – pôdoznalecká terénna exkurzia (ukončenie o 15:00, odchod účastníkov)

 

Terénna pôdoznalecká exkurzia

Terénna pedologická exkurzia bude pripravená v okolí Zuberca (pedologické sondy v lesnom ekosystéme a na poľnohospodárskej pôde) s návštevou skanzenu Oravská dedina a iných zaujímavých lokalít.

Registračný formulár

Registrácia dočasne pozastavená!

Ubytovanie

Penzión Pribiskô

adresa: Pribiská 658, 027 32 Zuberec

Tel. +421 907 873 336

E-mail

Cenová kalkulácia penziónu s raňajkami a wellness

(https://penzionpribisko.sk)

Dvojlôžková izba / noc                 72 € /2 osoby/noc

Trojlôžková izba / noc                106 € /3 osoby/noc

Dvojlôžkový apartmán / noc        81 € /2 osoby/noc

Trojlôžkový apartmán                117 € /3 osoby/noc

Rekreačný poplatok (miestna daň)  0,50 €/osoba/noc

Chatky – ubytovanie s raňajkami (min. počet nocí 3)

4-lôžkový apartmán v chatke vedľa penziónu 145 €/4osoby

Ubytovanie si každý hradí sám, rezervácia ubytovania je do 15. 6. 2020, Ubytovaný nahlási, že je účastníkom konferencie Pedologické dni 2020.

Platba ubytovania:

Názov účtu: Gejdoš, s.r.o.

č.ú.: SK55 0900 0000 0051 2362 9223

VS: 092020201

KS: 0308  SLSP a.s. Nižná nad Oravou

SWIFT: GIBASKBX

Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť meno a termín pobytu.

Stravovanie

Stravovanie v dňoch konferencie je zabezpečené organizačným výborom a je súčasťou  registračného  poplatku

Dopravné spojenie

Pokiaľ sa rozhodnete pricestovať verejnou dopravou, spojenie si môžete vyhľadať na www.cp.sk

Abstrakty

Abstrakty budú súčasťou registrácie a budú publikované v zborníku abstraktov.

Termín dodania abstraktu: upresníme

Príspevky, ktoré budú navrhnuté na orálne prezentácie, resp. postery oznámime v druhom cirkulári konferencie, ktorý bude distribuovaný v priebehu mesiaca júl 2020.