Galéria snímok
z konferencie

Príspevky

Abstrakty zasielajte prostredníctvom on-line registrácie. V časti Príspevok po potvrdení aktívnej účasti sa rozbalia ďalšie položky na zadávanie informácií o príspevku. Samotný abstrakt vo formátoch MS Word, (.doc, .docx, .rtf) prípadne Open­Office (.odt), Pages (.pages) môžete vložiť cez tlačidlo Vybrať súbor. Abstrakty budú publikované v zborníku abstraktov. Termín dodania abstraktu je 30. 6. 2018.

Príspevky, ktoré budú navrhnuté na orálne prezentácie, resp. postery oznámime v druhom cirkulári konferencie, ktorý bude distribuovaný v priebehu mesiaca august 2018. Ostatné príspevky bude možné prezentovať ako postery (formát A0 841 x 1189 mm).

 

Formátovanie textu príspevku:

Názov príspevku: Times New Roman 14 pt, tučne, veľké písmená

Meno priezvisko: Times New Roman, 12 pt, tučne

Pracovisko vrátane adresy: Times New Roman, 11 pt, kurzíva

Text: Times New Roman 11

Poďakovanie: Times New Roman 11 pt, kurzíva

 

Vzory abstraktov na stiahnutie s prednastavenými štýlmi odstavcov na formátovanie príspevku (ZIP, 1,4 MB)

 

Pod záštitou

ministra pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Spolupracujúce organizácie

Sponzorské organizácie

Poľnohospodárske výrobné

a obchodné družstvo Kočín