Nové:
Galéria

Inšpiratívne pedologické dni (PDF 55 kB)

Príspevky

Orálne prezentácie budú vybrané vedeckým výborom konferencie. Ostatné príspevky bude možné prezentovať ako postery (A0 formát). Príspevky bude možné publikovať v špeciálnom čísle Vedeckých prác NPPC – VÚPOP, Agriculture a Phytopedon.

Termín dodania príspevku: v dňoch konferencie

Formátovanie textu príspevku:

Názov príspevku:

Times New Roman 14 pt, tučne, veľké písmená

Meno priezvisko: Times New Roman, 12 pt, tučne

Pracovisko vrátane adresy: Times New Roman, 11 pt, kurzíva

Text: Times New Roman 11

Nadpisy kapitol (Úvod ...) Times New Roman 12 pt, tučne

Navrhovaná schéma príspevku:

Abstrakt + kľúčové slová (slovensky, anglicky)

Úvod

Materiál a metódy

Výsledky a diskusia

Záver

Literatúra

 

 

Pedologické dni 2016