Pedologické dni 2016

Nové:
Galéria

Inšpiratívne pedologické dni (PDF 55 kB)

Pôda v krajine

Pôda je všeobecne chápaná ako obmedzený a v podmienkach ľudského života neobnoviteľný prírodný zdroj, má veľkú variabilitu v priestore i čase a veľmi rýchlo môže podliehať rôznym degradačným vplyvom. Má rôzne funkcie, ktoré sú dôležité z hľadiska poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, zabezpečenia kvality životného prostredia, ochrany prírody, krajinnej architektúry a mestského života. Pôdny fond je ohrozovaný viacerými hrozbami ako je degradácia pôdy a krajiny, zábery poľnohospodárskej pôdy, globálne hrozby (dopady klimatickej zmeny, strata biodiverzity, potravinová bezpečnosť, prejavy sucha a dezertifikácie). Pre zabezpečenie týchto potrieb je dôležité vyvinúť multidisciplinárny výskum pôdy, ktorý by reflektoval zraniteľnosť pôdneho systému a ktorý by napomohol k obnove a udržaniu hlavných pôdnych funkcií k udržateľnému manažmentu pôd. Konferencia by mala prezentovať prierezové problémy zahrňujúce poľnohospodársku, lesnícku a environmentálnu tematiku a integrované plánovanie krajiny.