Nové:
Galéria

Inšpiratívne pedologické dni (PDF 55 kB)

Miesto konania : Hotel Minerál, Dudince

Termín konania : 7. – 9. September 2016

Vedecký výbor:

doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.

prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.

prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.

Ing. Pavel Pavlenda, CSc.

prof. Ing. Jozef Kobza, CSc.

doc. Ing. Erika Gömöryová, CSc.

doc. Ing. Nora Polláková , PhD.

prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka

doc. Ing. Radim Vácha, PhD.

 

Organizačný výbor:

RNDr. Blanka Ilavská, PhD.

Ing. Jozef Capuliak PhD.

RNDr. Emil Fulajtár, PhD.

Ing. Jozef Mališ, PhD.

Mgr. Andrej Hrabovský, PhD.

Ing. Karol Végh

Dominika Čapkovičová

Štepánka Kaničková

 

Registračný poplatok:

členovia SPS a ČPS             70,– €

nečlenovia                            80,– €

doktorandi                            50,- €

dôchodcovia (nepracujúci)  50,- €

Registračný poplatok zahrňuje organizačné náklady, prípravu a tlač zborníka abstraktov, spoločenský večer, občerstvenie, obed a večeru počas konferencie (7. a 8. september  2016)

Termín registrácie vrátane dodania abstraktu príspevku: 31. máj 2016.

Platba vložného:

Všeobecná úverová banka a. s., pobočka Bratislava-Ružinov

IBAN: SK34 0200 0000 0022 4212 7951

BIC: subaskbx IČO: 30858895

Názov účtu: Societas pedologica slovaca, o.z.

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2016-1

Do správy pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko platiteľa.

 

Ubytovanie je zabezpečené v hoteli MINERÁL (v mieste konferencie) v jedno a dvojlôzkových izbách:

Cena za jednolôžkovú izbu: 49,– € / noc (pre 1 osobu)

Cena za dvojlôžkovú izbu: 70,– € / noc (pre 2 osoby)

Účastníci konferencie si rezerváciu izieb a platbu zabezpečujú sami.

 

 

Pedologické dni 2016