Významný pedológ profesor Bohdan Juráni oslávil 80 rokov

Prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc. sa narodil 7. 3. 1940 v Martine. Jeho celoživotná práca je spojená s pôdou a na pôde. Po absolvovaní štúdia na Agronomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre v roku 1962 profesor Juráni nastúpil do Laboratória pôdoznalectva v Bratislave (dnešný Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy), ktoré v rámci rozvoja pedológie realizovalo Komplexný prieskum poľnohospodárskych pôd na Slovensku. 
V  tomto zamestnaní zotrval na rôznych pozíciách (výskumný pracovník, vedecký pracovník, vo funkciách ako vedúci oddelenia, námestník riaditeľa a riaditeľ) až do roku 1992. V roku1976 mu bola udelená hodnosť kandidáta vied a postupne sa vypracoval na jednu z najvýznamnejších osobností slovenskej, československej  i medzinárodnej pedológie. Medzi najvýznamnejšie vedecké aktivity profesora Jurániho z tohto obdobia je možné zaradiť riešenie a realizácia Komplexného prieskumu poľnohospodárskych pôd Slovenska, výskum mikroelementov pôdach a ich prístupnosti pre poľnohospodárske plodiny a vytvorenie metodiky hnojenia mikroživinami. Mal tiež významný podiel na vytvorení Informačného systému o pôdach a na rozvoji spolupráce s vyspelými poľnohospodárskymi podnikmi formou tzv. modelových podnikov.
K významnej zmene v jeho pracovnom živote prišlo v roku 1992, kedy bol iniciovaný vznik Katedry pedológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a profesor Juráni bol ustanovený ako prvý vedúci Katedry pedológie. Na novom pracovisku sa plne prejavili jeho pedagogické schopnosti a talent. Postupne sa stal docentom v roku 1996 a profesorom v roku 2001. Okrem funkcie vedúceho katedry bol profesor Juráni tiež prodekanom a dlhoročným členom vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty. Zaslúžil sa o personálny a odborný rozvoj Katedry pedológie a vytvorenie magisterského a doktorandského stupňa štúdia pedológie. 
V tomto období sa jeho výskumné aktivity sústredili najmä do oblasti environmentálnych funkcií pôd, inicioval výskum fenoménu záberov pôd („soil sealing“), ďalej vdecké témy ako udržateľné hospodárenie na pôde, bioremediácia pôd, environmentálne funkcie pôd, antropizácia pôd. Venoval sa tiež výskumu nových pôdnych horizontov v pôdach Slovenska a koordinoval tvorbu nových aproximácií Morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska. Hodnotné výsledky boli prezentované vo viacerých publikáciách: autor a spoluautor 50 vedeckých prác v časopisoch a vedeckých zborníkoch, 53 výskumných správ, 3 monografií: Podornica (1995), Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska, Bazálna referenčná taxonómia (2000, 2014)), 4 kapitol v monografiách, 1 vysokoškolskej učebnice Usporiadanie a využívanie pôdy v poľnohospodárskej krajine (1998) a iných výstupov.
Profesor Bohdan Juráni je nositeľom medaily J. Fándlyho (2000) Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV a ďalších ocenení: Vzorný pracovník poľnohospodárstva a výživy (1990), Strieborná plaketa Prírodovedeckej fakulty UK (2000), Zlatá plaketa Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (2005). Je čestným členom SAPV a čestným členom Českej  pedologickej spoločnosti.
 
Autori:
prof. RNDr. Pavel Dlapa, PhD.,
doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc.,
Pedologická sekcia SSPLPVV pri SAV