Voľne prístupné pôdy strednej Európy (FACES, ERAZMUS+)

https://sites.google.com/site/centraleuropesoils/home

 
Úvod do problematiky:
Globalizácia a globálne problémy životného prostredia vyžaduje harmonizáciu a koreláciu v ujednotení názvoslovia pôd.
Projekt FACES združuje odborníkov z 9 inštitúcií z 8 krajín (Česko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko a Slovinsko) s odbornými znalosťami v oblasti pôd z oblastí strednej Európy. Každý partner je uznávaným odborníkom v oblasti pôd vo svojom regióne. Jednotliví členovia konzorcia sa podieľali na prácach súvisiacich s adaptáciou WRB v národnom meradle.
Cieľom projekt FACES je vytvoriť terénny manuál, popis a databázu pôdnych profilov strednej Európy, zahŕňajúci krajiny ako je Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko a Estónsko. Pôjde o rozsiahly materiál v jednotnej podobe, ktorý bude spracovaný na základe Medzinárodnej klasifikácie pôd WRB (World Referencie Base – pôda), ktorá bola vydaná roku 2014 (aktualizácia v roku 2015).
Projektové aktivity zahŕňajú stretnutia venované zberu pôdnych údajov potrebných na prípravu materiálov. V zozbieraných pôdnych vzorkach budú vykonávané analýzy. Na základe získaného v teréne a z laboratórnych údajov o pôde bude pripravená on-line databáza a kapitoly pre pôdne atlasy. V rámci projektu sú plánované dva intenzívne kurzy, ktoré sa uskutočnia v roku 2017 (Litva) a 2018 (severné Poľsko). Hlavnými cieľmi tejto aktivity bude testovanie a vyhodnotenie pilotného vzdelávacieho materiálu.
Vytvorená databáza (a ďalšie výstupy) bude voľne prístupná ako webstránka v celej EÚ a svete. Vytvorený produkt bude predstavovať aj veľmi vhodný nástroj pre výučbu na vysokých školách a tiež sa očakáva zlepšenie spolupráce medzi európskymi inštitúciami, ktoré sa zaoberajú pedológiou, otázkami životného prostredia, geoinformačnými systémami a pod.
 
Ciele riešenia:
Základným cieľom projektu je vytvoriť medzinárodnú digitálnu platformu a databázu na výmenu informácií v oblasti klasifikácie pôd, ktorá je nevyhnutne potrebná pre výučbu v oblasti environmentálnych vied.
Jednotlivé čiastkové ciele projektu:
  1. príprava manuálu/príručky popisu pôdneho profilu pre vzdelávacie účely,
  2. zhromažďovanie jednotných údajov o pôde zo strednej Európy spracovaných na základe WRB 2014,
  3. príprava webovej aplikácie schém pôdnych profilov, 3D panoramatické pohľady, ktoré búdu použité ako didaktický nástroj na európskych univerzitách,
  4. vydávanie série pôdnych atlasov (albumu),
  5. skúmanie užitočnosti 3. vydania WRB klasifikácie pre pôdy v partnerských krajín,
  6. vyhodnotenie WRB systému v najrôznejších prírodných podmienkach partnerských krajinách;
  7. príprava osnov venovaných výučbe 3. vydania WRB klasifikácie (2014/2015) na univerzitnej úrovni,
  8. hodnotenie pripraveného pilotného vzdelávacieho modulu počas študentských workshopov.
 
Spôsob riešenia:
Projektové aktivity zahŕňajú stretnutia venované zberu pôdnych údajov potrebných na prípravu materiálov. V zozbieraných pôdnych vzorkach budú vykonávané analýzy. Na základe získaného v teréne a z laboratórnych údajov o pôde bude pripravená on-line databáza a kapitoly pre pôdne atlasy. V rámci projektu sú plánované dva intenzívne kurzy, ktoré sa uskutočnia v roku 2017 (Litva) a 2018 (severné Poľsko). Hlavnými cieľmi tejto aktivity bude testovanie a vyhodnotenie pilotného vzdelávacieho materiálu.
Vytvorená databáza (a ďalšie výstupy) bude voľne prístupná ako webstránka v celej EÚ a svete. Vytvorený produkt bude predstavovať aj veľmi vhodný nástroj pre výučbu na vysokých školách a tiež sa očakáva zlepšenie spolupráce medzi európskymi inštitúciami, ktoré sa zaoberajú pedologiou, otázkami životného prostredia, geoinformačnými systémami a pod.
 
Výstupy z riešenia:
·       študijný material/príručka popisu pôdnych profilov,
·       príprava web aplikácie schém pôdnych profilov z krajín strednej Európy,
·       pôdne altasy strednej Európy,
·       príprava študijných osnov venovaných výučbe 3. vydania WRB (2014/2015) pre univerzity.