Spomienková slávnosť venovaná 10. výročiu úmrtia Ing. Pavla Jambora, CSc.