Antropizácia pôd X

Téma

Prejavy a procesy pozitívnej a negatívnej antropizácie pôd

Kedy
7 - 8. 3. 2013
Kde
VÚPOP
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10
827 13 Bratislava
Registračný
Poplatok
50 € (Základné vložné)
(Dôchodcovia a čestní členovia SPS vložné neplatia.)
Dôležité termíny
Registrácia:
Dodanie príspevku:
do 31. 1. 2013
do 7. 3. 2013
 
Tematické zameranie seminára zahrňuje celú šírku spektra výskumu antropogénneho pretvárania pôdy a riešenia antropogénne smerovaných pedologických problémov z viacerých uhlov pohľadu. To znamená, že výskum antropizácie pôd pokrýva jednak problematiku zúrodňovania pôd ako výsledku dlhodobého ľudského snaženia, tak aj otázky znehodnocovania pôdy ako nechceného dôsledku nesprávnych spôsobov obrábania.
 
Najhoršie dopady na pôdy však bývajú v dôsledku ekologicky a environmentálne neuvedomelého a nesprávneho využívania pôd hlavne v urbanizovaných, priemyselných, dopravných, banských a vojenských územiach. V tomto smere pôdoznalectva je ešte veľa nejasných a nevyskúmaných oblastí, preto cieľom tohto seminára je poskytnúť nové prístupy hodnotenia pozitívnych a negatívnych prejavov a procesov antropizácie pôd ako aj ďalšie poznatky, ktoré napomôžu vyjasniť uvedené problémy.