Antropizácia pôd IX

Kedy
27 - 28. 5. 2008
Kde
VÚPOP
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10
827 13 Bratislava
Registračný
Poplatok
1600 Sk (Základné vložné)
1000 Sk (Interní ašpiranti, dôchodcovia)
Dôležité termíny
Registrácia:
Dodanie príspevku:
do 30. 4. 2008
do 27. 5. 2008
 
Dovoľujeme si Vás pozvať na vedecký seminár s medzinárodnou účasťou, ktorý je v poradí deviatym stretnutím pedológov zaoberajúcich sa problematikou antropizácie pôd. Len v poslednej dekáde porozujeme zvýšený záujem o výskum pôd, ktoré sú narušené, či úplne znehodnotené antropickou činnosťou.
 
Antropizačné vplyvy sa prejavujú v zmenených pôdnych vlastnostiach nielen poľnohospodárskych a lesných pôd, ale hlavne pôd vyskytujúcich sa v urbanizovaných, priemyselno-dopravných, vojenských či banských územiach. Všeobecný trend antropizácie pôd sa nedá zastaviť, preto výskum týchto pôd môže poskytnúť impulzy pre ich ochranu a zachovanie kvalitného životného prostredia.